› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: EU-finansiering.

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

NTM-centralerna beviljar stöd från följande fonder under programperioden 2014 - 2020:

  • Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. För projekt som är förenliga programmet söks finansiering under separat fastställda ansökningstider, i allmänhet två gånger om året. Noggrannare uppgifter om ansökningstiderna och innehållen i ansökningarna finns i webbtjänsten rakennerahastot.fi. Ansökningarnas innehåll varierar enligt storområde (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland).

För utveckling av företag beviljas direkta företagsstöd (utvecklingsunderstöd till företag) och utvecklingsbidrag för företagens verksamhetsmiljö. Utvecklingsbidrag till företag kan ansökas kontinuerligt av företagen. De regionala finansieringsriktlinjerna och ansökningsanvisningar:

 Stöd för företagens verksamhetsmiljö söks under ansökningstider som fastställs av myndigheterna och som läggs ut i webbtjänsten rakennerahastot.fi.

Ansökan om landsbygdsfondens företags- och projektstöd samt lantgårdarnas investerings- och startstöd är fortgående, men ansökningarna avgörs separat för varje ansökningsperiod. Information om ansökningsperioderna finns hos NTM-centralen och Leader-gruppen för varje område.

Företag, organisationer och andra kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med målen från Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands verksamhetsprogram 2014–2020. Ansökan om fiskerinäringens investeringsstöd är i princip fortgående.  Stöd ur Ejflu (jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt havs- och fiskerifonden söks elektroniskt i Hyrrä-systemet.

NTM-centralen ger också råd om andra kanaler för finansiering och nätverksskapande som Europeiska unionen kan erbjuda.

Regional information

EU-rahoitus - Pirkanmaa

EU-rahoitus Pirkanmaalla 2014 - 2020

EU-rakennerahastojen rahoituksen taso on aiempaan verrattuna laskeva. Pirkanmaan laskennallinen EU-kehittämisrahoitus on seitsenvuotiskaudella yhteensä noin 3,9 % koko Suomen EU-rahoituksesta eli noin 84 milj. euroa ja vuositasolla 12 milj. euroa. Luku sisältää EU-tuen, valtion rahoitusosuuden sekä muun julkisen tuen osuuden.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus Suomen rakennerahoituksesta on kaksi kolmasosaa, sosiaalirahaston (ESR) kolmannes. Alueellisilla viranomaisilla (ELY-keskukset ja maakuntien liitot) on valtuudet myöntää tätä rahoitusta yritystukina ja muiden kehittämishankkeiden rahoituksena. Vuosittain käytettävissä olevien rakennerahastovarojen maakunta- ja viranomaiskohtainen jaosta päättää valtioneuvosto.

Perustietoa rakennerahastokauden rahoituksesta kaudelle 2014–2020

Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020  kokonaisrahoitus (EU:n osuus) on noin 1,3 miljardia euroa. Kansallinen julkinen vastinrahoitus on samansuuruinen (josta valtio 75 %, kunnat ja muu julkinen rahoitus 25 %), jolloin ohjelmatyön kokonaisvolyymi tulevalla ohjelmakaudella on yhteensä 2,6 miljardia euroa. Tukitaso asukasta kohden Pirkanmaalla on 12 euroa.

Rahoituksen painopisteet

Kansallisia EU-rahoituksen painopisteitä ovat pk-yritysten kilpailukyky, innovaatiotoiminnan vahvistaminen, työllisyys, koulutus ja syrjäytymisen ehkäisy. Vähähiilinen talous, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian ratkaisut ovat vahvasti esillä sekä yritysrahoituksessa että innovaatiotoiminnassa. Pirkanmaan erityiset rahoituksen painopisteet määritellään pääosin maakuntastrategiassa.


Uppdaterad