› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: EU-finansiering.

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

NTM-centralerna beviljar stöd från följande fonder under programperioden 2014 - 2020:

  • Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. För projekt som är förenliga programmet söks finansiering under separat fastställda ansökningstider, i allmänhet två gånger om året. Noggrannare uppgifter om ansökningstiderna och innehållen i ansökningarna finns i webbtjänsten rakennerahastot.fi. Ansökningarnas innehåll varierar enligt storområde (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland).

För utveckling av företag beviljas direkta företagsstöd (utvecklingsunderstöd till företag) och utvecklingsbidrag för företagens verksamhetsmiljö. Utvecklingsbidrag till företag kan ansökas kontinuerligt av företagen. De regionala finansieringsriktlinjerna och ansökningsanvisningar:

 Stöd för företagens verksamhetsmiljö söks under ansökningstider som fastställs av myndigheterna och som läggs ut i webbtjänsten rakennerahastot.fi.

Ansökan om landsbygdsfondens företags- och projektstöd samt lantgårdarnas investerings- och startstöd är fortgående, men ansökningarna avgörs separat för varje ansökningsperiod. Information om ansökningsperioderna finns hos NTM-centralen och Leader-gruppen för varje område.

Företag, organisationer och andra kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med målen från Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands verksamhetsprogram 2014–2020. Ansökan om fiskerinäringens investeringsstöd är i princip fortgående.  Stöd ur Ejflu (jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt havs- och fiskerifonden söks elektroniskt i Hyrrä-systemet.

NTM-centralen ger också råd om andra kanaler för finansiering och nätverksskapande som Europeiska unionen kan erbjuda.

Regional information

EU-rahoitus - Satakunta

Kestävää kasvua ja työtä

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan sosiaalirahaston tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

ESR-haku 16.6.2020 - 1.10.2020

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Tämä haku on viimeinen vakiintuneen aikataulun mukainen alueellinen ESR-haku Länsi-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020. Rahoitustilanteen mukaan tämän haun jälkeen Länsi-Suomen alueella mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahstot.fi -sivustolla.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Tähän hakuun on mahdollista jättää hankehakemuksia, joilla edistetään covid-19 -epidemian Suomen työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä toipumista. Hankehakemuksia laadittaessa on otettava huomioon tämän hakuohjeen kohdassa 4 esitetyt mahdolliset maakun-takohtaiset rajoitukset sekä maakunnalliset painotukset. Lisäksi hankehakemusten valmistelussa on otettava huomioon covid-19 -epidemian aiheuttamien poikkeusolojen perusteella valtion lisä-talousarvioiden kautta mahdollisesti tuleva kansallinen rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulu-tuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.


Uppdaterad