› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: EU-finansiering.

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

NTM-centralerna beviljar stöd från följande fonder under programperioden 2014 - 2020:

  • Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. För projekt som är förenliga programmet söks finansiering under separat fastställda ansökningstider, i allmänhet två gånger om året. Noggrannare uppgifter om ansökningstiderna och innehållen i ansökningarna finns i webbtjänsten rakennerahastot.fi. Ansökningarnas innehåll varierar enligt storområde (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland).

För utveckling av företag beviljas direkta företagsstöd (utvecklingsunderstöd till företag) och utvecklingsbidrag för företagens verksamhetsmiljö. Utvecklingsbidrag till företag kan ansökas kontinuerligt av företagen. De regionala finansieringsriktlinjerna och ansökningsanvisningar:

 Stöd för företagens verksamhetsmiljö söks under ansökningstider som fastställs av myndigheterna och som läggs ut i webbtjänsten rakennerahastot.fi.

Ansökan om landsbygdsfondens företags- och projektstöd samt lantgårdarnas investerings- och startstöd är fortgående, men ansökningarna avgörs separat för varje ansökningsperiod. Information om ansökningsperioderna finns hos NTM-centralen och Leader-gruppen för varje område.

Företag, organisationer och andra kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med målen från Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands verksamhetsprogram 2014–2020. Ansökan om fiskerinäringens investeringsstöd är i princip fortgående.  Stöd ur Ejflu (jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt havs- och fiskerifonden söks elektroniskt i Hyrrä-systemet.

NTM-centralen ger också råd om andra kanaler för finansiering och nätverksskapande som Europeiska unionen kan erbjuda.

Regional information

EU-rahoitus - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella rakennerahastojen ESR- ja EAKR-hankkeiden sekä yritystukien hallinnointia hoitaa Keski-Suomen ELY-keskus (Länsi-Suomen alueen RR ELY-keskus). Rahoituksen asiantuntijat palvelevat Seinäjoen toimipisteessä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa 2014-2020 sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita rahoitetaan kalatalousrahastosta, josta vastaa Pohjanmaan ELY-keskus.

Rakennerahastoista rahoitettavat aluehankkeet käsitellään yrityshankkeita lukuunottamatta maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja niiden tulee olla maakuntien maakuntaohjelmien ja yhteistyöasiakirjojen mukaisia.

ESR-rahoitusta on saatavissa myös valtakunnallisten kehittämisohjelmien kautta, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoittajana voi toimia myös toinen ELY-keskus.

Ajankohtaiset tiedot  rakennerahastoista ja avoinna olevista hauista julkaistaan www.rakennerahastot.fi -sivulla.


Uppdaterad