› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

Läs mer Minimera

NTM-centralerna beviljar stöd från följande fonder under programperioden 2014 - 2020:

  • Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. För projekt som är förenliga programmet söks finansiering under separat fastställda ansökningstider, i allmänhet två gånger om året. Noggrannare uppgifter om ansökningstiderna och innehållen i ansökningarna finns i webbtjänsten rakennerahastot.fi. Ansökningarnas innehåll varierar enligt storområde (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland).

För utveckling av företag beviljas direkta företagsstöd (utvecklingsunderstöd till företag) och utvecklingsbidrag för företagens verksamhetsmiljö. Utvecklingsbidrag till företag kan ansökas kontinuerligt av företagen. De regionala finansieringsriktlinjerna och ansökningsanvisningar finns i denna webbtjänst under Finansiering av företag > Utvecklingsunderstöd till företag. Stöd för företagens verksamhetsmiljö söks under ansökningstider som fastställs av myndigheterna och som läggs ut i webbtjänsten rakennerahastot.fi.

Ansökan om landsbygdsfondens företags- och projektstöd samt lantgårdarnas investerings- och startstöd är fortgående, men ansökningarna avgörs separat för varje ansökningsperiod. Information om ansökningsperioderna finns hos NTM-centralen och Leader-gruppen för varje område.

Företag, organisationer och andra kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med målen från Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands verksamhetsprogram 2014–2020. Ansökan om fiskerinäringens investeringsstöd är i princip fortgående.  Stöd ur Ejflu (jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt havs- och fiskerifonden söks elektroniskt i Hyrrä-systemet.

NTM-centralen ger också råd om andra kanaler för finansiering och nätverksskapande som Europeiska unionen kan erbjuda.

Regional information

EU-finansiering - Egentliga Finland

På Egentliga Finlands NTM-centrals område genomförs ESF-programmet för Fastlandsfinland, Södra och Västra Finlands ERUF-program och Central Baltic Interreg IV A-programmet samt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Projekt som gäller fiskerinäringen finansieras ur fiskerifonden.

Andra finansieringskällor
Se På andra webbplatser i spalten till höger.

 

Genomförande av programperioden 2007 – 2013 (ERUF OCH ESF)

Före utgången av april 2013 hade NTM-centralen fattat beslut om att inom ramen för de ovan nämnda programmen bevilja 162 projekt finansiering. Det sammanlagda beloppet beviljat stöd uppgår till ca 60,6 miljoner euro (exkl. företagsstöd). Enligt EURA-systemets uppföljningsdata har projekten bidragit till att skapa 4 177 nya arbetsplatser och 3 186 nya företag. I den e-publikation som finns under Publikationer i spalten till höger berättas närmare om vad man hittills har åstadkommit med strukturfondsprojekt.

I programmen finns ännu tillgänglig finansiering på ca 8,5 miljoner euro, varav ca 1,5 miljoner euro är reserverade för plötslig strukturomvandling. Den tillgängliga finansieringen kommer i huvudsak att bindas till reserveringar för redan pågående projekt för detta och nästa år. Inom Västra Finlands ERUF-program fattas ännu beslut för sådana nya projekt som har sökt finansiering i den ansökningsomgång som gick ut 31.1.2013. Den ovan nämnda strukturomvandlingsfinansieringen kommer att användas till finansiering av pågående strukturomvandlingsprojekts verksamhet år 2013.
 

Strävan är att fatta programperiodens återstående finansieringsbeslut i huvudsak under detta år. Enligt finansiärens anvisningar upphör tiden för att genomföra projekten i regel 31.12.2014 och finansieringen ska betalas ut till projekten före 31.12.2015.

Även om det efter vad vi för närvarande vet inte längre kommer att ordnas några egentliga ansökningsomgångar, lönar det sig ändå för projektaktörerna att regelbundet följa våra webbsidor och höra sig för om det eventuellt frigjorts finansiering senare. Våra kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

Beredning av programperioden 2014 – 2020

Det finanspolitiska ministerutskottet stakade 28.5.2013 ut linjerna för finansieringen i anslutning till EU:s strukturfondsprogram. Om man beaktar EU: s och statens finansiering kommer regionerna Södra och Västra Finland att få ca 572 miljoner euro. Utöver det styrs finansiering till de riksomfattande temana från den regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Den regionala utvecklingsfondens finansiering utgör 10 % och socialfondens 25 % av den totala potten på ca 2,4 miljarder euro. Antalet prioriterade insatsområden minskar från tidigare planerade sju till fem: 1) Främja små och medelstora företags konkurrenskraft; 2) Producera och utnyttja ny kunskap och kompetens; 3) Förbättra sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet; 4) Utveckla utbildningen, yrkeskunskapen och det livslånga lärandet; 5) Öka den sociala inkluderingen och bekämpa fattigdomen. Åtminstone 25 % av ERUF-finansieringen inom insatsområdena 1) och 2) används till att främja koldioxidsnål ekonomi.

Beredningen av strukturfondsprogrammet fortsätter under hela resten av året. Statsrådet godkänner åtgärdsprogrammet hösten 2013 innan det skickas till kommissionen för godkännande. Verkställandet av programmet torde börja våren 2014.

Ytterligare information om programberedningen finns på arbets- och näringsministeriets webbsidor:
- Utarbetande av ett operativt program för EU:s strukturfonder enligt målet Investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014−2020 
 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela