› Tillbaka till den grafiska version

Förkörsrätt till skärgårdsfärjorna

Lagstiftningen ger vissa fordon och transporter automatisk rätt att använda förkörsrättsfilen vid lastning av färjan. Utöver detta kan NTM-centralen i Egentliga Finland bevilja tillstånd för förkörsrätt under vissa förutsättningar. NTM-centralen i Egentliga Finland behandlar ärenden som gäller förkörsrätt till landsvägsfärjor i hela landet.

Utryckningsfordon och fordon i polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag har enligt lag rätt att komma ombord på färja före andra fordon. Även fordon som transporterar en insjuknad person för vård eller hälso- och sjukvårdspersonal, veterinär eller person i räddningsuppdrag på brådskande tjänsteresa har förkörsrätt till färjan. Fordon som används i tillståndspliktig persontransport (taxibilar och bussar), djurtransporter, ett fordon i brådskande vägunderhållsuppdrag samt moped har likaså rätt att komma ombord på färja före andra fordon.

Förkörsrätten beviljas till de landsvägfärjor som trafikerar till öarna Nagu, Korpo, Norrskata, Houtskär och Iniö i Pargas stad, till ön Hitis i Kimitoöns kommun, till ön Vartsala i Gustavs kommun, till Karlö och till Skåldö i Raseborgs stad samt till förbindelsebåten som trafikerar mellan Houtskär och Iniö i Pargas stad. Förkörsrätt till andra förbindelsebåtar beviljas inte.

 

Läs mer Minimera

Grunder för beviljande

NTM-centralen beviljar förkörsrätt antingen på basis av stadigvarande hemvist eller på basis av tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov. Förkörsrätt beviljas på ansökan personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö. Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor. Annan grund än varaktig boningsort för beviljande av förkörsrätt är tillräckligt stort behov. Förkörsrätt beviljas för högst fyra år. Beviljandegrunderna gäller tills vidare.

NTM-centralen förnyade beviljandegrunderna i november 2014. Vad gäller förkörsrätterna är beviljandetiden inte längre bunden till kalenderår. Utöver detta antecknas på förkörsrättsskylten antingen företagets eller samfundets beteckning eller för privatpersoner beslutets diarienummer. Detta förfarande svarar på den kundrespons som inkommit. Bindandet av förkörsrätten till bilens registernummer har upplevts som byråkratiskt och begränsande för verksamheten. I samband med detta övergår man även på Karlö till att påvisa förkörsrätt med skyltar. Det elektroniska förkörsrättssystemet avvecklas.

Avgifter

Följande avgifter för beslut om förkörsrätt tas ut från och med 1.1.2016:

  • förkörsrätt till färja 200 euro
  • tilläggsbeslut 65 euro
  • tillfällig förkörsrätt 90 euro

Obs. Även avslag på ansökan om förskörsrätt är avgiftsbelagda.

Skyltarna

  • Skyltar 30,00 euro/par (+moms 24 %) + postavgifter
  • Självhäftande plastdekaler 20,00 euro/par (+moms 24 %) + postavgifter

NTM-centralen beställer skyltar/dekaler, tillverkaren levererar skyltar/dekaler och fakturan av dem till kunden.

Ansökan

Ansökningsblanketten för förkörsrätt finns bakom länken till höger på sidan. Ansökan om förkörsrätt lämnas in per e-post eller till postadressen.

E-postadressen är kirjaamo.varsinais-suomi[at]ely-keskus.fi. Vi rekommenderar att sökanden försäkrar sig om att en ansökan som lämnats in per e-post har kommit fram.

Postadressen är:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
PB 236
20101 Åbo

Behandling

NTM-centralen har övergått från fasta ansökningstider till att behandla ansökningar allteftersom de inkommer. Behandlingen av ansökan tar i genomsnitt 2-3 veckor. I brådskande situationer kan behandlingen ta något längre. En bristfällig ansökan behandlas först efter att ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas.

Arrangemang vid färjfästena

Karlö

Vid färjfästet i Karlö har man övergått till att använda förkörsrättsskyltar på samma sätt som i resten av landet från och med den 1 december 2014. Orsaken till att det elektroniska systemet vid Karlö läggs ned var, förutom funktionsproblemen, systemets höga driftskostnader och behovet av relativt stora investeringar med en snäv tidtabell. Systemet var på sin nuvarande nivå inte ändamålsenligt och förbättrade inte trafikens smidighet eller trafikeringen för dem som har rätt till förtur.

NTM-centralen förnyar ändå i sin helhet styrsystemet med trafikljus vid färjfästena i Karlö och Uleåsalo och utför samtidigt filarrangemang. Med dessa åtgärder strävar man efter att också framdeles trygga trafikens säkerhet och smidighet vid färjfästena. Enligt den tidtabell som man fastställt som mål, påbörjas byggnadsarbetena hösten 2015. Arbetet utförs i samarbete med NTM-centralen i Norra Österbotten.

Om trafikarrangemangen efter förändringarna, samt om eventuella förändringar under byggnadsskedet, informeras separat.

Pargas-Nagu

Vid Pargas-Nagu-färjans båda färjfästen har utförts filarrangemang och ett helt nytt styrsystem med trafikljus har byggts våren 2015. Med hjälp av filarrangemangen och trafikljusen har man strävat efter att förtydliga trafiken vid färjfästena och på så sätt öka säkerheten och göra trafiken smidigare. I och med de nya filarrangemangen går det till exempel inte att köra ombord från två filer samtidigt, vilket har orsakat farliga situationer.

Då man börjar lasta färjan och ljuset är grönt töms först förtursfilen. När filen är tom växlar ljuset till rött. Efter detta lastas fordon i filen för övrig trafik. Då det lyser rött för förtursfilen är ombordkörningen från filen i fråga slutförd. I samband med lastandet av fordon från filen för vanlig trafik eller efter det kan man vid behov fortsätta lasta fordon från förtursfilen, endast i särskilda undantagsfall (bland annat bussar i linjetrafik och taxibilar). När filen för den övriga trafiken är tom och om det finns plats ombord på färjan, kan man vid behov fortsätta lasta fordon från förtursfilen. Vid färjstränderna ska man vara uppmärksam, följa angivna hastighetsbegränsningar och ljusstyrningen, för att undvika farliga situationer. Vid ombordkörning ska vägtrafikanter också följa färjpersonalens anvisningar.

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.