Etniska relationer

NTM-centralens uppgift är att främja etnisk jämställdhet.

Delegationen för etniska relationer (ETNO)

Delegationen för etniska relationer är ett sakkunnigorgan som tillsatts av statsrådet.

Delegationen ska

 • främja etniska relationer dvs. växelverkan mellan olika befolkningsgrupper i Finland
 • vara ett sakkunnigorgan i utvecklandet av invandrarpolitiken och lagstiftningen
 • stödja utvecklingen av invandrarnas föreningsverksamhet
 • informera om invandrarpolitiken, betydelsen av etnisk jämställdhet och den etniska mångfalden som en samhällelig resurs.

Delegationen för etniska relationer har sju regionala delegationer. NTM-centralerna koordinerar de regionala delegationernas verksamhet.

De regionala ETNO-delegationerna är:

 • ETNO i Lappland
 • ETNO i Norra Finland ( Kajanaland  och Norra Österbotten)
 • ETNO i Österbotten (Södra Österbotten och Österbotten)
 • ETNO i Östra Finland (Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax)
 • ETNO i Västra Finland (Egentliga Finland och Satakunta)
 • ETNO i Birkaland och Mellersta Finland
 • ETNO i Södra Finland (Nyland,  Sydöstra Finland och Tavastland)

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Etniska relationer - Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten

Delegationen för etniska relationer (ETNO)

Landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten har en gemensam regional delegation för etniska relationer. Mandatperioden är fyra år (2015-2019). Huvudtemat för år 2019 är att främja möjligheterna till samhällspåverkan för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål. Andra teman är främjande av samhörighetskänslan hos flerkulturella ungdomar och främjande av en jämställd och jämlik ställning för invandrarkvinnor.

Ordförande för Österbottens delegation för etniska relationer är överdirektör Marja-Riitta Vest från NTM-centralen i Österbotten och vice ordförande Ramieza Mahdi. Delegationens medlemmar består av representanter för följande organisationer: NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Vasa stad, Venäjän kielen ja kulttuurin yhdistys Majak ry, Finlands Röda Kors, Vaasan somalinaisten kehitys ry, New Sudan Association, Kpanlogo Yede ry, Internationella kultursällskapet Mira, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf, arbetstagarorganisationerna, Österbottens handelskammare, Seinäjoki stad, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund

Ytterligare upplysningar:
Koordinatorn för Österbottens regionala delegation för etniska relationer:
Chef för integrations- och ungdomstjänster Emine Ehrström, NTM-centralen i Österbotten
fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi, tfn 0295 028 684


Uppdaterad

Regionala länkar

VERKSAMHETSBIDRAG UTLYSES

Österbottens ETNO beviljar verksamhetsbidrag till mångkulturella föreningar och invandrarföreningar för att arrangera evenemang eller verksamhet. Ansökningstiden för verksamhetsbidraget är 15.4-5.5.2019. 

> Utlysningsannons inkl. ansökningsblanketter, anvisningar (skrolla ner)

 

ETNO BROSCHYR (pdf)

ETNO in English (pdf)