Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014-2020

Miljöstrategin är NTM-centralerna i Södra Österbottens och Österbottens samt Södra Österbottens förbunds, Mellersta Österbottens förbunds och Österbottens förbunds gemensamma riktlinje för miljöns bästa och för att hållbar utveckling ska verkställas i regionen. Visionen är att området ska utvecklas till en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling och en regional föregångare fram till år 2030. I verkställandet av visionen poängteras fem olika insatsområden som är bättre vattenstatus och hantering av översvämningsrisker, tryggande av mångfalden, tryggande av den bebyggda miljöns livskraft, utsläppssnålhet och bekämpning av klimatförändringen samt främjande av miljömedvetenhet. Indikatorerna, som är uppdelade i både nyckelindikatorer och andra uppföljningsindikatorer, utgör kärnan i uppföljningen av hur visionen fullföljs.

 

Uppdaterad