Joint Environmental Management of the River Tana (Tenojoen Interreg -hanke)

 

 

 

(2017-2020)

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Norjan ja Suomen ympäristötietous Tenojoen vesistöalueesta ja hyödyntää sitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Tämä on ympäristöviranomaisten, tutkimuslaitosten, kuntien ja kalastusorganisaatioiden yhteisprojekti.

Luonnonvarakeskus Suomesta ja Tenon kalastushoitoyhdistys Norjasta ovat koonneet aineiston lohenpoikasten esiintymisestä ja tiheyksistä Tenon vesistön sivujoissa. Yhteisen kalatietokannan suunnittelu on käynnissä.

Hankkeessa jatketiin tierumpujen esteellisyyden kartoitusta ja vaellusesteiden poistoa Tenon sivujoista. Sekä rumpujen tarkastus että sähkökoekalastus osoittivat, että suuri osa aikaisemmin kunnostetuista kohteista eivät enää ole vaellusesteitä: kaloja on tien yläpuolisella alueella. Lismmajohka ja Vuohppejohka –kohteet kunnostetaan syksyllä 2019.


Kuva Narve S. Johansen

Norjan ja Suomen ympäristöviranomaiset ovat koonneet Tenon vesistöalueen yhteisen seurantaohjelman. Tiedot Tenon vedenlaadusta esitetään Suomalais-Norjalaisen rajavesistökomission verkkosivustolla.

Kunnat ja ympäristöviranomaiset ovat vaihtaneet tietojaan uhanalaisista lajeista ja suojeltavista elinympäristöistä. Maastokartoituksissa on löytynyt useita uusia perinnebiotooppikohteita. Alueet ovat vanhoja niittyjä tai laidunmaita, jotka säilyvät vain aktiivisten hoitotoimien, niiton tai laidunnuksen kautta.

Vaikka kysymys on samasta joesta, lainsäädännöt ja luonnonvarojen hoitojärjestelyt eroavat Suomen ja Norjan välillä. Hankkeessa kehitetään yhteisiä hallintojärjestelmiä, joiden avulla säilytetään tasapaino luonnon hyödyntämisen ja suojelun välillä.

Hankkeen budjetti on 902 000 EUR, josta ELY-keskuksen osuus on 295 000 EUR.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Ilona Grekelä, puh. 0295 037 302

 

 

Uppdaterad