› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela

Förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela

Aktuellt

 • Miljökonsekvensbeskrivningen har blivit färdig. Kungörelsen och MKB-beskrivningen är framlagda till påseende på miljöförvaltningens webbplats på adress www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB och under tiden 19.3-15.5.2020 på Laihela kommuns tekniska avdelning, i Korsholms kommun och på adresserna www.laihia.fi och www.korsholm.fi.
 • Man kan också stifta bekantskap med MKB-beskrivningen på den digitala plattformen, där det finns kartor, bilder och konsekvensbedömningar. Länk till den digitala plattformen finns på miljöförvaltningens webbplats för projektet.
 • Skriftliga åsikter och utlåtanden kan lämnas in om bedömningsbeskrivningen fram till 15.5.2020 per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller till adress NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. I utlåtanden och åsikter hänvisas till diarienummer EPOELY/308/2019.
 • På grund av koronaepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivingen, men det kommer att göras en presentation, som läggs fram till påseende på miljöförvaltningens webbplats på adress www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB. Om det är möjligt att ordna evenemanget senare udner kungörelsetiden, meddelas skilt om detta.

Närmare kartor och beskrivningar av sträckningsalternativen som ska bedömas finns i Kartor och beskrivningar av de sträckningsalternativ som ska bedömas. Länk till enkäten och en beskrivning av alternativen också på Växelverkan.

Bedömning av miljökonsekvenser och utredningsplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har startat i januari förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) och börjat utarbeta en utredningsplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar för förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Vägavsnittet som ska förbättras ligger mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum och är cirka 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela.


Bild: Karta över planeringsområdet

Utgångspunkter för projektet

På det aktuella planeringsområdet utgör riksväg 3 en del av stomnätet och den har en betydande roll för både kortväga och långväga trafik. Trafikmängden på vägavsnittet är i nuläget 9000–11500 fordon/dygn. De nuvarande trafikarrangemangen motsvarar inte kraven som ställs med tanke på trafikmängden och servicenivån på riksvägar. De stora trafikmängderna på vägavsnittet orsakar problem för transporternas funktion, men också för personbilstrafikens smidighet och säkerheten för fotgängare och cyklister. Då kanalisering saknas i plankorsningarna uppkommer ständigt farliga situationer mellan svängande trafik och fordon som kör rakt. Vägtrafiken orsakar också bland annat bullerolägenheter för invånarna i närområdet.

Målet för planeringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Under planeringens gång utreds alternativa sträckningar: nya sträckningar för riksväg 3 eller förbättring av den nuvarande sträckningen. Med de planerade lösningarna vill man skilja åt cyklister, fotgängare och biltrafik. Trafiksäkerheten förbättras bland annat genom att planskilda lösningar byggs för fotgängare och cyklister vid anslutningarna.

I miljökonsekvensbedömningen och utredningsplanen undersöks olika alternativ att förbättra riksvägen och deras konsekvenser bedöms. Genom det här förfarandet samlas information som stöd för beslutsfattandet. Genom att jämföra alternativen försöker man hitta en genomförbar lösning för projektet.


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT