› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Korsholm är färdig (Österbotten)

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Korsholm är färdig (Österbotten)

Till de grundvattenområden, vars huvudsakliga förläggningskommun är Korsholm, var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information som var viktig för avgränsningen och klassificeringen under tiden 2.7–31.8.2018 och 26.3–26.4.2019. Efter det har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande.

I Korsholm finns sex grundvattenområden, varav fyra är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1) och två som är lämpliga för övrig vattenförsörjning (klass 2). Gränsdragningar gjordes för ett grundvattenområde och två grundvattenområden avlägsnades från klassificeringen. Tre av grundvattenområdena är smala åsar, av vilka två är partiellt täckta av lera och silt. De tre resterande grundvattenområdena är strandavlagringar med utnyttjningsbara grundvattentillgångar som avlagrats vid bergs- eller moränformationer.

NTM-centralen i Södra-Österbotten sparar gräns- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljöskydd och i det geografiska informationssystemet för grundvattenområden, där de finns tillgängliga efter uppdateringen 28.5.2019 (förutom Rismarken och Spikarna som uppdateras i december 2019):

Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och gränser träder i kraft 23.5.2019.

Gränserna för grundvattenområdena dras upp och klassificeringen av dem görs på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information. På så sätt kan NTM-centralen även senare kontrollera grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av ny hydrogeologisk information. Eventuella framtida ändringar i klassificeringen och gränsdragningen meddelas skilt och i form av ett nytt hörande.

Grundvattenområdena i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden med avsikt på deras skyddsbehov och lämplighet för vattenförsörjning. I grundvattenområdena granskas samtidigt ekosystem som är beroende av grundvatten.

Enligt lagen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

 • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
 • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom grundvattenområden som Klass E, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Mer information:


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT