› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Metsänkäyttösuunnitelmalla kohti ravinneneutraaliutta - Iin kunta kehitystyön etujoukoissa

Metsänkäyttösuunnitelmalla kohti ravinneneutraaliutta - Iin kunta kehitystyön etujoukoissa 

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi virkistyskäytön, ravinnekierrätystavoitteet sekä luonnonmarjojen keruutalouden.

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi hakkuutulojen lisäksi mm. ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen keruutalouden. Kuvat: Ilkka Myllyoja ja Sanna Tikander

Iin kunnalla on kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet monissa toimissaan ja nyt myös metsien hoidon halutaan olevan näiden tavoitteiden mukaisia. Kunnan omistamien metsäalueiden hoitoa ohjaavan metsäsuunnitelman päivitystyö on ajankohtainen ja osana päivitystä tullaan pohtimaan, miten metsienhoidossa voitaisiin parhaiten huomioida ravinne- ja hiilineutraaliustavoitteet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen. Metsäsuunnitelman päivitys tehdään koko talousmetsäalalle ja myös puistometsät otetaan tarkasteluun mukaan. Tavoitteena on, että suunnitelma maastotarkasteluineen olisi valmis kesällä 2020.

Päämääränä on monitavoitteinen metsäsuunnitelma, joka ottaa perinteisten tulostavoitteiden lisäksi huomioon mm. ravinneneutraalius- ja ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, metsienkäytön vaikutukset vesien tilaan ja haittojen ehkäisyn, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen keruutalouden. Jo metsäsuunnitelman hankintaprosessissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan RANKU-toimintamallin mukaiset tavoitteet sekä ilmasto- sekä luonnonmonimuotoisuustavoitteet.

Näin moniulotteinen metsäsuunnittelu ja metsänhoidon tavoitteiden asettelu ovat vielä uutta.  Monitavoitteiselle suunnittelulle eikä suunnitelman hankinnan kriteereille ole vielä ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä. Kehitystyötä tehdään Iin kunnassa osana RANKU 3- hanketta yhdessä Tapion metsätalouden asiantuntijoiden kanssa. RANKU -hankekokonaisuudessa on vuosien 2015-2019 aikana toteutettu mm. kuntien pellonvuokrauksen, jätevesienkäsittelyn, energiantuotannon ja ruokapalveluhankintojen kuntakohtaisia menettelytapakokeiluja. Metsätaloudessa kokeiluja on ollut vielä vähän, joten Iin kunnan työ tukee myös valtakunnallisia kaikkia Suomen kuntia hyödyttäviä kehittämistavoitteita.


Lisätietoa RANKU-toiminnasta:

Sanna Tikander, puh. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi
Anni Karhunen, puh. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi/ranku

www.facebook.com/ravinneneutraalikunta

……………………………………….

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3) -hanke tukee kuntia tehokkaaseen ravinteiden kierrätykseen ja ravinneneutraali kunta -toimintamallin käyttöönottoon. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 191 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. RANKU 3 -hankeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus yhdessä Suomen Kuntaliiton ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT