› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Kainuun alueen vesihuollon valvontaohjelma valmistunut (Kainuu)

Kainuun alueen vesihuollon valvontaohjelma valmistunut (Kainuu) 

Kainuun ELY-keskuksessa on laadittu ensimmäinen Kainuun aluetta koskeva vesihuollon valvontaohjelma. Valvontaohjelman tarkoitus on varmistaa, että kunnat ja vesihuoltolaitokset, joilla on kunnan hyväksymä toiminta-alue, noudattavat niille laissa säädettyjä vastuita ja velvoitteita. ELY-keskus valvontaviranomaisena valvoo, että nämä edellytykset täyttyvät.  

Vuoden 2020 valvontaohjelmassa painotetaan vesihuoltolaitoksia laatimaan puuttuvat häiriötilannesuunnitelmat sekä päivittämään tiedot ajantasalle vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI). Lisäksi valvonnan toimenpiteisiin kuuluvat vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ajantasaisuuden valvonta ja vesihuoltolaitosten häiriötilanteista ilmoittamisen valvonta. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. 

Kainuun ELY-keskus on käynnistänyt myös Kainuun vesihuollon yleissuunnitelman päivityksen keväällä 2020. Yleissuunnitelman päivitystyön yhteydessä käydään kuntakeskustelut kunnallisten vesihuoltolaitosten kanssa.  

Kainuun ELY-keskuksen alueella sijaitsee kahdeksan kuntaa ja yhteensä 38 vesihuoltolaitosta, joille kunta on hyväksynyt toiminta-alueen. Lisäksi Kainuun alueella toimii yhdeksän alle 50 asukkaan vesiosuuskuntaa tai -yhtymää, joille ei tarvitse hyväksyä toiminta-aluetta.  

Vesihuollon valvontaohjelma perustuu ELY-keskuksille joulukuussa 2019 valmistuneeseen valvontasuunnitelmaan, ja se kattaa vesihuoltolain mukaisen Kainuun ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvan valvonnan. Valvontaohjelmassa todetaan valvonnan painopisteet ja vuoden aikana toteutettavat valvonnan toimenpiteet. Ohjelman laadinnassa on huomioitu myös vesihuoltolain valvontaan käytettävissä olevat resurssit. Ohjelma laaditaan vuosittain perustuen edellisen vuoden valvontatoimiin.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen vesihuoltolain mukainen valvontaohjelma vuodelle 2020 (pdf)


Lisätietoja  

Timo Regina, yksikön päällikkö, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Kainuun ELY-keskus, timo.regina(at)ely-keskus.fi, 0295 023 887  

Risto Rojo, vesitalousasiantuntija, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Kainuun ELY-keskus, risto.rojo(at)ely-keskus.fi, 0295 023 888 

 


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT