› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete

En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete

Ett av de hetaste diskussionsämnena just nu är hur batteriindustrin och olika batteriteknologier utvecklas och främjas. Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i diskussionen om faktorer som bromsar klimatförändringen, som användningen av förnybara energiresurser och en utsläppsfri trafik. Även utvecklingen av digitaliseringen baserar sig på tillgången på effektiva batterier.

Finland har goda möjligheter att axla en central roll i den europeiska litiumjonbatteriindustrin, eftersom vi ju har både de mineraler som behövs och ett starkt teknologikunnande. Även ett smidigt myndighetsarbete och en fungerande författningsmiljö har en stor betydelse i att bygga upp en säker och ansvarsfull verksamhetsmiljö och i att främja konkurrenskraften.

Myndigheter i olika led i värdekedjan för litiumjonbatterier

Litiumjonbatteriernas värdekedja omfattar batteriernas hela livscykel, från gruvdrift till återvinning. Säkerhet, pålitlighet samt miljöskyddssynpunkter anknyter till väldigt många faser i livscykeln. Tukes har valt litiumjonbatterier som en prioritering för år 2019 och sammanställt en helhetsbild över Tukes roller och över lagstiftningen som gäller övervakning och styrning under livscykeln. Ur perspektivet för batteribranschens aktörer finns det emellertid klart fler tillsynsmyndigheter. Därför har behandlingen av helheten utökats så att den också omfattar andra myndigheter och lagstiftning som gäller olika faser i livscykeln (bild 1).

Bild av samarbete

Bild 1. Myndigheternas roller i olika faser av litiumjonbatteriernas livscykel.

Myndighetsuppgifterna gäller i huvudsak tillstånd, övervakning, marknadsövervakning, övervakning av producentansvar inom avfallshanteringen, information och rådgivning. För att myndighetsverksamheten ska fungera smidigt, har Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt NTM-centralen i Birkaland effektiviserat sitt samarbete gällande litiumjonbatteriernas värdekedja. Målet för samarbetet är at tydliggöra myndighetsverksamheten gällande batteriindustrin och lyfta fram lagstiftningen gällande litiumjonbatterier. Om man granskar hela livscykeln för batteriernas värdekedja, omfattar helheten över 35 olika författningar eller författningsområden.

Samarbete och informationsdelning löser även stora utmaningar

Samarbete och en god dialog mellan olika aktörer är av största vikt när nya produkter kommer ut på marknaden och man diskuterar deras tillverkning, säkra transporter, användning, insamling, återvinning och annan avfallshanteringen. Även om diskussionen om litiumjonbatterier har blivit livligare i offentligheten först på senare år, har myndigheterna och i synnerhet aktörsfältet för försäljning och transporter batterier samt producentansvar inom avfallshanteringen sammanträtt regelbundet redan under flera år. Expertgruppen för litiumjonbatterier sammanlänkar aktörer från olika led i värdekedjan för litiumjonbatterier på ett heltäckande sätt, och en sådan öppen expertgrupp möjliggör en interaktiv och aktuell diskussion om såväl lagstiftning som praktiska utmaningar.

Ett av de samarbetsresultaten som syns utåt var seminariet Litiumakut tulivat, olemmeko valmiit (Litiumbatterierna kom, är vi redo), som arrangerades förra året tillsammans med 13 olika aktörer. Seminariet behandlade frågor gällande litiumjonbatteriernas producentansvar, återvinning och säkra transporter. Dessa frågor är naturligtvis fortfarande aktuella, och samarbetet och expertgruppens arbete fortsätter med behandlingen av olika aktuella frågor, som drivbatterier, elcykelbatterier och transportanvisningar samt batteribehandling. För närvarande svarar NTM-centralen i Birkaland för samordning av expertgruppen.

Tukes och NTM-centralen in Birkaland har ett långt samarbete kring bl.a. märkning av elapparater och batterier och producentansvaret inom avfallshantering, men nu utökas samarbetet ytterligare. Endast genom samarbete har Finland utmärkta möjligheter att skapa en ansvarsfull värdekedja för batterier.

Mer information:

forskningsdirektör Minna Päivinen, Säkerhets- och kemikalieverket, minna.paivinen@tukes.fi, tfn 0505759054

överinspektör Johanna Alakerttula, NTM-centralen i Birkaland, johanna.alakerttula@ely-keskus.fi, tfn 0503967621, www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

Länk till seminariematerialet: https://arkisto.trafi.fi/tilaisuuksien_aineistot/litiumakut2018.


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT