Uppgifter och verksamhet - Sydöstra Finland

ELY-centralen i Sydöstra Finland har tre ansvarområden, dvs.

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur
 • miljö och naturresurser.

>> Verksamhetsområde 
>> Vision och värden

Uppgifter

Näringar, arbetskraft och kompetens

 • rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag
 • landsbygdsföretagande och landsbygdens livskraft, fiskerihushållning
 • utvecklingen av näringslivet och innovationsmiljön
 • arbetsmarknadens funtion och sysselsättning
 • kompetens- och kulturuppgifter för undervisnings- och kulturministeriet
 • invandring, integration och sysselsättning av invandrare

Riksomfattande uppgifter:

 • koordination av ELY-centralernas samarbete med Ryssland när det gäller närings- och innovationsarbete (TEKES)

Uppgifter över verksamhetsområdets gränser:

 • anskaffning av utbildning inom markbyggnads- och transportbranchen som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice också inom verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Tavastland och Södra Savolax

Trafik ock infrastruktur

 • vägunderhåll
 • vägprojekt
 • tillstånd för taxitrafik
 • stöd för kollekivtrafiken
 • trafiksäkerhet

Riksomfattande uppgifter:  beredningen, planeringen och övervakningen av vägtelematiken samt ärenden som gäller ram- och serviceavtal i anslutning till dessa uppgifter.

Uppgifter över verksamhetsområdets gränser:

 • utveckling av lansvägstrafikens gränsövergångsställen vid den sydöstra gränsen och samordning av utveckling av landsvägstrafikens gränsövergångsställen vid den östra riksgränsen.
 • anskaffning av vägunderhåll och investeringar för landsvägar i det södra anskaffningsområdet (inom verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Sydöstra Finland, Nyland och Tavastland).

Miljö och naturresurser

 • miljövård
 • områdesanvändning, samhällsstruktur och styrning av byggandet
 • miljökonsekvensbedömning
 • byggnadsskydd
 • vatten- och avloppsprojekt och miljörestaureringsprojekt
 • vatten- och avlopps- samt kulturmiljöstöd
 • bevarandet av natuens biologiska mångfald och hållbar användning
 • utnyttjande och vård av vattenresurserna
 • miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet

Riksomfattande uppgifter:

 • sakkunniguppgifter som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin
 • sakkunniguppgifter i anslutning till övervakningsfrågor som avses i kemikalielagen
 • hantering av översvämningsrisker på Kymmene älvs och Vuoksens avrinningsområde
 • reglering av Päijänne och den del av Kymmene älv som ligger nedanför Päijänne
 • avtappning av Saimen och Vuoksen
 • uppgifter med anknytning till överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om gränsvattendrag

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för ELY-centralen i Sydöstra Finland består av landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen.

Vision

Hållbar tillväxt och välfärd med regionala starkheter.

Värden

 • Kundinriktning
 • Kompetens
 • Samarbete
 • Öppenhet

 

Uppdaterad