Uppgifter och verksamhet - Södra Österbotten

Vision 2015

År 2015 är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten en kund- och medborgarorienterat fungerande, kunnig och pålitlig utvecklings- och serviceorganisation som känner till utmaningarna och möjligheterna i verksamhetsmiljön. NTM-centralen ger sina kunder ett mervärde, är pålitlig och uppskattas av intressegrupperna. NTM-centralen har professionell ledning och är en kunnig, effektiv aktör samt en god arbetsgivare med kompetent och välmående personal.

Värden

Kundinriktning
Kompetens
Samarbete
Öppenhet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens uppgifter

 • Finansierings-, rådgivnings- och utvecklingstjänster för företag
 • Landsbygdsföretagande och livskraftig landsbygd, fiskerihushållning
 • Utveckling av näringslivet och innovationsmiljön
 • Arbetsmarknadens funktion och sysselsättning
 • Vägunderhåll
 • Vägprojekt
 • Trafiktillståndsärenden
 • Kollektivtrafik
 • Skärgårdstrafik
 • Trafiksäkerhet
 • Miljövård
 • Områdesanvändning, samhällsstruktur och byggnadsstyrning
 • Vård av kulturmiljön
 • Skydd och hållbart utnyttjande av den naturliga mångfalden
 • Utnyttjande och vård av vattenresurserna
 • Framställning av miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet
 • Kompetens och kultur
 • Invandring, integrering och sysselsättning av invandrare

Riksomfattande uppgifter

 • Riksomfattande sakkunnigtjänster som gäller vattenhushållning, administration och dränering av åkrar samt dikningsförrättningar
 • Underhåll av statens vattenstrukturer och sakkunniguppgifter som tillståndsinnehavare
 • Utveckling av teknologi för bekämpning av oljeolyckor och riksomfattande beredskap
 • Koordinering av vattenvård och -uppföljning inom vattenförvaltningsområdet Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavet
 • Anskaffning av riksomfattande utbildning inom trä- och möbelbranschen (arbetskraftsutbildning)

 

Uppdaterad