Projekt - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Trafik och infrastruktur

 Centrala vägprojekt

Miljö och naturresurser

Näringar, arbetskraft och kompetens

Programmet EgoPrise - E-GOvernment solutions as instruments to qualify the public sector for the specific needs of small and medium sized enterPRISEs (SMEs) in the rural Baltic Sea Region

I EgoPrise-projektet som delfinansieras av EU:s Östersjöprogram försöker man utveckla den offentliga förvaltningens tjänster i landsbygdsområdena runt Östersjön så att de bättre motsvarar näringslivets behov med hjälp av elektroniska tjänster. Ett av huvudmålen är att underlätta rekryterings- och avlöningsprocessen för utländsk arbetskraft inom smi-företagen.

I projektet deltar 22 partners från åtta stater runt Östersjön. Från Finland deltar Södra Österbottens förbund, yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu (affärsekonomiska enheten), handelskammaren i Södra Österbotten samt NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet är treårigt och startade i december 2009.

NTM-centralen i Södra Österbottens representant i projektet är överinspektör Mauno Salmela, tfn 040 536 8065, mauno.salmela@ely-keskus.fi

Uppdaterad