› Tillbaka till den grafiska version

Livslång handledning

Informations-, rådgivnings och handledningstjänster (TNO) som stöd för det livslånga lärandet och karriärplaneringen

Med handledning för livslångt lärande – med livslång handledning – avses åtgärder som hjälper medborgare i alla åldrar

 • definiera sina färdigheter, kunskaper och intressen under olika livsskeden
 • fatta beslut om utbildning och yrke
 • behärska sin individuella plan för inlärning, arbete och annan verksamhet där färdigheterna och kunskaperna lärs in och används (Europeiska Unionens råd 2004)

Handledningstjänsterna ges i flera olika verksamhetsmiljöer: i utbildningarna, inom arbets- och näringslivsförvaltningen, på arbetsplatserna, inom organisationerna och privat. Handledningen innebär olika åtgärder såsom studiehandledning, karriärvalshandledning, utvärdering, rådgivning och förhandlingar. Allmänt taget parar man om informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. I guiden för livslång handledning (ELO) kan du läsa mer information om handledningen och om TNO-tjänsterna.  

NTM-centralerna som regionala utvecklare av livslång handledning

NTM-centralerna ansvarar för den regionala utvecklingen av livslång handledning (ELO) för att främja livslångt lärande NTM-centralerna och de omfattande, regionala ELO-samarbetsgrupperna som de koordinerar främjar med hjälp av nätverkssamarbete tillgången till och kvaliteten på handledningstjänster. ELO-verksamheten är ett strategiskt arbete på flera nivåer i landskapen som NTM-centralerna kan främja även via olika projekt.

Som en konkret output som den regionala ELO-verksamheten har hämtat till landskapen har det utarbetats beskrivningar av handledningsverksamhetens tillstånd och utvecklingsbehov samt planer för att utveckla handledningen. Inom ELO-verksamheten ordnar NTM-centralerna kort fortbildning, aktuella infotillfällen, nätverksevenemang och främjar samarbetet och informationsflödet mellan de lokala aktörerna inom informations-, rådgivnings- och handledningsbranschen. Den regionala verksamheten får även stöd i samarbetet med den nationella samarbetsgruppen för livslång handledning under ledning av ANM och UKM tillsammans. På ELO-torget hittar du mer information både om den nationella ELO-gruppens verksamhet men även om områdenas verksamheter.

Livslång handledning – internationellt samarbete och nationell regionutveckling

Ett särskilt uppdrag NTM-centralerna innehar är att stöda den mångsidiga handledningstjänsten med låg tröskel som kallas Navigatorn. Under kommande år kommer Navigatorns verksamhet att vidareutvecklas och riktas in mot handledning och rådgivning till personer i alla åldrar.

För den livslånga handledningen har fem nationella utvecklingsmål ställts upp. Målen baserar sig på de sameuropeiska målen, vilka även utvecklingen av den regionala livslånga handledningen baserar sig på:

 1. handledningstjänsterna finns jämlikt tillgängliga och de motsvarar individens behov
 2. de individuella färdigheterna för karriärhantering stärks
 3. de som utför handledningsarbetet har det kunnande som uppgifterna förutsätter
 4. handledningens kvalitetssystem utvecklas
 5. handledningen fungerar som en koordinerad helhet.

Varför livslång handledning?

Med livslång handledning befästs skaffandet av kunskaper som är viktiga för sysselsättningen samt för att bygga upp utbildnings- och arbetskarriärer. Träffsäkra utbildningsval minskar antalet avbrutna studier och individernas utvecklade karriärplaneringsfärdigheter skapar en kontinuitet i livet samt en känsla av behag och kontroll. Övergången till arbetslivet sker snabbare, karriärerna blir längre och delaktigheten i samhället bättre. Den livslånga handledningen ger som resultat hållbara lösningar i förhållande till medborgarnas och arbetslivets behov.

En upprepad och kontinuerlig utbildning och utveckling av kunnandet är en del av den normala karriärsutvecklingen och förbättrandet av arbetsgemenskapernas produktivitet. Utvecklingen av kunnandet spelar även en viktig roll i utvecklingen av arbetshälsan och arbetslivets kvalitet. Det livslånga inlärandets betydelse i samhället har betonats och ett främjande av detta anses vara ett centralt redskap för att förbättra företagens konkurrenskraft och sysselsättningsgrad, i stödet för yrkesmässig utveckling samt i främjandet av ett aktivt medborgarskap. För att bli verklighet kräver livslång inlärning en livslång handledning. Som stöd för utvecklingen av kunnandet, utbildnings- och karriärvalet och vardagsfärdigheterna behövs information, rådgivning och handledning om olika arbets- och utbildningsmöjligheter samt om stödformerna för olika livsskeden.

Osäkerheten i arbetslivet har ökat och därför har det blivit mer utmanande för individerna att behärska sina liv. Ändringarna i arbetslivet är även en möjlighet som kan erbjuda individen eller företaget en helt ny riktning. Livet och karriären kräver individuella lösningar. Arbete, arbetslöshet och studier byts ut mot varandra, även sysselsättningens former varierar mellan att sysselsätta sig själv, lätt entreprenörskap, bemanningsarbete och avlönad anställning.

 

Regional information

Elinikäinen ohjaus – Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Yhteystiedot ja tapahtumat

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa elinikäisen ohjauksen tehtäviä hoitavien yhteystiedot löytyvät oikealta palstalta Alueellisista linkeistä > Oikopolut.

Koulutukset ja tapahtumat ilmoitetetaan tapahtumakalenterissa (Kaakkois-Suomi). Aineistot kootaan tälle sivulle.

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmät (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Yhteistyöryhmien tehtävänä on:

 • koordinoida elinikäisen ohjauksen verkostotyötä ja seurata toteutumista
 • toimia tiedonvälitys- ja keskustelufoorumeina elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvissä asioissa
 • toimia yhteistyötahoina valtakunnallisen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen asioissa.

Yhteistyöryhmät ovat laatineet toimintasuunnitelman, jota seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa perustaa työryhmiä.

Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen, osaavan työvoiman varmistaminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, koulutuksen tieto- ja ohjauspalvelun kehittämisen avulla.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, oppilaitokset, maakuntien liitot, elinkeinoyhtiöt, kunnat., AKAVA, SAK, STTK ja EK:n alainen ry sekä yrittäjäjärjestöt.

Tapahtumien aineistoja

Etelä-Karjalan ELO-verkosto: Näkökulmia alueelliseen nivelvaiheyhteistyöhön ja ohjaukseen, 17.4.2020

Kymenlaakson ELO-verkosto: Näkökulmia alueelliseen nivelvaiheyhteistyöhön ja ohjaukseen. 20.4.2020

Oheisaineistoa:

Parasta itää -yhteistyöverkosto 30.3.2020

Kuvassa toimenpiteet, joita yhteistyöryhmissä ideoitiin:

 

Kymenlaakson ELO Vaikuttavuus-työpajat maaliskuu 2020 - marraskuu 2019

Etelä-Karjalan ELO Vaikuttavuustyöpajat maaliskuu 2020 - marraskuu 2019

Ohjauksen ajankohtaispäivä 22.11.2019
- Kaakkois-Suomen innovatiiviset ja laaja-alaiset verkostot


Kutsu (pdf)

Kymenlaakson ELO-verkoston yhteistyöryhmän kokous ja työpaja 15.11.2019

Etelä-Karjalan ELO-verkoston yhteistyöryhmän kokous ja työpaja 13.11.2019

Ensimmäinen usean maakunnan yhteinen ELO-ryhmien kokoontuminen pidetiin 6.9.2019.
Lue uutinen tilaisuudesta ja katso tallenne

Kansainvälisyyden mahdollisuudet Kaakkois-Suomessa -seminaari 5.4.2019

Tulos tehdään yhdessä -seminaari 15.3.2019

23.11.2018 Kaakkois-Suomen innovatiiviset verkostot -koulutus "Dialogilla ja vuorovaikutuksellisella verkostoyhteistyöllä Kaakkois-Suomi kasvuun"

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa sivulla www.kvlakk.fi/ajankohtaispaiva

Ohjauksen ajankohtaispäivä – Ohjaus reformissa 27.4.2018

Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista, Euroopan komissio (pdf, 331 kt)
Liite, ehdotus neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista, Euroopan komissio (pdf, 259 kt) 
Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning (pdf, 2205 kt)

Tilaisuuden tallenne (youtube.com)

Kymenlaakson ELO-verkostojen yhteistyöryhmän kokous 24.10.2018

Etelä-Karjalan ELO-verkostojen yhteistyöryhmän kokous 18.10.2018

Kaakkois-Suomen ELO-verkostojen yhteistyöryhmien kokous 16.3.2018

 

Uppdaterad