Livslång handledning

Informations-, rådgivnings och handledningstjänster (TNO) som stöd för det livslånga lärandet och karriärplaneringen

Med handledning för livslångt lärande – med livslång handledning – avses åtgärder som hjälper medborgare i alla åldrar

 • definiera sina färdigheter, kunskaper och intressen under olika livsskeden
 • fatta beslut om utbildning och yrke
 • behärska sin individuella plan för inlärning, arbete och annan verksamhet där färdigheterna och kunskaperna lärs in och används (Europeiska Unionens råd 2004)

Handledningstjänsterna ges i flera olika verksamhetsmiljöer: i utbildningarna, inom arbets- och näringslivsförvaltningen, på arbetsplatserna, inom organisationerna och privat. Handledningen innebär olika åtgärder såsom studiehandledning, karriärvalshandledning, utvärdering, rådgivning och förhandlingar. Allmänt taget parar man om informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. I guiden för livslång handledning (ELO) kan du läsa mer information om handledningen och om TNO-tjänsterna.  

NTM-centralerna som regionala utvecklare av livslång handledning

NTM-centralerna ansvarar för den regionala utvecklingen av livslång handledning (ELO) för att främja livslångt lärande NTM-centralerna och de omfattande, regionala ELO-samarbetsgrupperna som de koordinerar främjar med hjälp av nätverkssamarbete tillgången till och kvaliteten på handledningstjänster. ELO-verksamheten är ett strategiskt arbete på flera nivåer i landskapen som NTM-centralerna kan främja även via olika projekt.

Som en konkret output som den regionala ELO-verksamheten har hämtat till landskapen har det utarbetats beskrivningar av handledningsverksamhetens tillstånd och utvecklingsbehov samt planer för att utveckla handledningen. Inom ELO-verksamheten ordnar NTM-centralerna kort fortbildning, aktuella infotillfällen, nätverksevenemang och främjar samarbetet och informationsflödet mellan de lokala aktörerna inom informations-, rådgivnings- och handledningsbranschen. Den regionala verksamheten får även stöd i samarbetet med den nationella samarbetsgruppen för livslång handledning under ledning av ANM och UKM tillsammans. På ELO-torget hittar du mer information både om den nationella ELO-gruppens verksamhet men även om områdenas verksamheter.

Livslång handledning – internationellt samarbete och nationell regionutveckling

Ett särskilt uppdrag NTM-centralerna innehar är att stöda den mångsidiga handledningstjänsten med låg tröskel som kallas Navigatorn. Under kommande år kommer Navigatorns verksamhet att vidareutvecklas och riktas in mot handledning och rådgivning till personer i alla åldrar.

För den livslånga handledningen har fem nationella utvecklingsmål ställts upp. Målen baserar sig på de sameuropeiska målen, vilka även utvecklingen av den regionala livslånga handledningen baserar sig på:

 1. handledningstjänsterna finns jämlikt tillgängliga och de motsvarar individens behov
 2. de individuella färdigheterna för karriärhantering stärks
 3. de som utför handledningsarbetet har det kunnande som uppgifterna förutsätter
 4. handledningens kvalitetssystem utvecklas
 5. handledningen fungerar som en koordinerad helhet.

Varför livslång handledning?

Med livslång handledning befästs skaffandet av kunskaper som är viktiga för sysselsättningen samt för att bygga upp utbildnings- och arbetskarriärer. Träffsäkra utbildningsval minskar antalet avbrutna studier och individernas utvecklade karriärplaneringsfärdigheter skapar en kontinuitet i livet samt en känsla av behag och kontroll. Övergången till arbetslivet sker snabbare, karriärerna blir längre och delaktigheten i samhället bättre. Den livslånga handledningen ger som resultat hållbara lösningar i förhållande till medborgarnas och arbetslivets behov.

En upprepad och kontinuerlig utbildning och utveckling av kunnandet är en del av den normala karriärsutvecklingen och förbättrandet av arbetsgemenskapernas produktivitet. Utvecklingen av kunnandet spelar även en viktig roll i utvecklingen av arbetshälsan och arbetslivets kvalitet. Det livslånga inlärandets betydelse i samhället har betonats och ett främjande av detta anses vara ett centralt redskap för att förbättra företagens konkurrenskraft och sysselsättningsgrad, i stödet för yrkesmässig utveckling samt i främjandet av ett aktivt medborgarskap. För att bli verklighet kräver livslång inlärning en livslång handledning. Som stöd för utvecklingen av kunnandet, utbildnings- och karriärvalet och vardagsfärdigheterna behövs information, rådgivning och handledning om olika arbets- och utbildningsmöjligheter samt om stödformerna för olika livsskeden.

Osäkerheten i arbetslivet har ökat och därför har det blivit mer utmanande för individerna att behärska sina liv. Ändringarna i arbetslivet är även en möjlighet som kan erbjuda individen eller företaget en helt ny riktning. Livet och karriären kräver individuella lösningar. Arbete, arbetslöshet och studier byts ut mot varandra, även sysselsättningens former varierar mellan att sysselsätta sig själv, lätt entreprenörskap, bemanningsarbete och avlönad anställning.

 

Regional information

Elinikäinen ohjaus - Etelä-Savo

Elinikäinen oppiminen ja ohjaus ymmärretään Etelä-Savossa tärkeäksi osaksi nuorisotakuun onnistumista. Ohjaus on laaja tehtävä kaikenikäisille ja kattaa suurimman osan maakunnan viranomaisverkostoista, joissa työskentelee ammattiohjaajia ja muita, jotka tarvitsevat ohjausotetta. Ohjausta kehitetään Etelä-Savossa koulutuksien, yhteistyötilaisuuksien ja -tapaamisten, hankkeiden ja verkostoitumisten avulla, jotka voivat olla monentyyppisiä.

Strategiset tavoitteet

Vuosien 2017 - 2022 Etelä-Savon elinikäisen oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun strategiaa uudistetaan vuoden 2021 aikana. Strategiatyötä onkin tehty maakunnassa vuodesta 2013 lähtien. Strategisia tavoitteita Etelä-Savossa elämän siirtymävaiheissa ovat yhteiset järjestelyt, osallisuus, kannustava oppiminen, sujuvasti työhön ja toimiva verkostotyö yhdessä. Nuorten Ohjaamo-kokonaisuutta Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa mahdollisesti täydentävät tulevina vuosina esimerkiksi aikuisille Ohjaamo-tyyppistä monialaista palvelua tarjoava kokonaisuus. Myös muissa kehittämiskohteissa, joissa tavoitteena on pysyvä rahoitus ja toimivat menetelmät oppimiseen, ohjaukseen ja nuorisotakuun yhteisiin järjestelyihin, on tärkeää edetä vauvasta vaariin. Strategiaan kuuluu osana myös laadun kuvaus ja arviointimenetelmät. Lisäksi Etelä-Savon elinikäistä oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta arvioidaan vaikutusten ja vaikuttavuuden avulla.

Jatkuvan oppimisen uudistus

Hallitusohjelman mukaisesti jatkuvan oppimisen uudistus Etelä-Savossa on aloitettu vuonna 2020 ja vuonna 2021 sovittuja toimia saadaan käyttöön. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa on tärkeää maakunnassa esimerkiksi tulevaisuustiedon hyödyntäminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteisten osaamisen tarpeiden löytäminen ja näkyväksi tekeminen.

Ohjauksen käsite

Etelä-Savossa ohjauksen käsite kulkee aina oppimisen kanssa. Sähköinen ja päivitettävä valtakunnallinen ELO-opas määrittelee ohjausta erilaisiksi toimiksi, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa

 • tunnistamaan valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa
 • tekemään mielekkäitä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutus-, työ- ja muissa ympäristöissä, joissa valmiuksia ja taitoja opitaan ja/tai käytetään.

Ohjausta toteutetaan eri ympäristöissä: elämän siirtymävaiheissa, koulutuksessa ja työpaikoilla. Ohjausta antavat sekä julkisen sektorin että yksityiset toimijat.

Etelä-Savossa käsitykset ohjauksen tarkasta määritelmästä vaihtelevat, mutta yhtenäisyys syntyy siitä, että on yhteiset tavoitteet (ks. alueellisia linkkejä). Tämä näkyy käytännössä myös organisaatioiden ohjauskäsitteessä, esimerkiksi Opin oven ja Pointin kautta (ks. alueellisia linkkejä: Joka itseensä uskoo, s. 7 kohta Ohjaus). Meillä elinikäisen ohjauksen määritelmään lisätään myös vapaa-aikaan liittyviä kolmannen sektorin toimijoita sekä nuorisotakuussa erityisesti myös rinnalla kulkemisen elementtejä Mikkelin Ohjaamo Olkkarin, Pieksämäen Pientareen ja Savonlinnan Ohjaamo-toiminnasta:

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitamme Etelä-Savossa erilaisia toimia ja järjestelyjä, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät eri elämänvaiheissa tunnistamaan osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään mielekkäitä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä, hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutuksen, työn ja oppimisen ympäristöissä, joissa osaamista ja taitoja opitaan ja käytetään.

ELO-johtoryhmän tehtävät

Jotta tavoitteisiin voi päästä, Etelä-Savon ELY-keskuksessa on toiminut monialainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä 1.7.2013 – 31.12.2016 (Etelä-Savon ISO ELO) sekä nuorisotakuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014. Vuodesta 2017 alkaen ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on
1) uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022
2) suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa
3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita
4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi
5) jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Ohjauksen verkostoja

Etelä-Savossa on toiminut lisäksi ohjaajien ja Ohjaamo-toimijoiden maakunnalliset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluverkostot. Näiden verkostojen tavoitteena on nivoa yhteen toimijoita elinikäisessä ohjauksessa. Etelä-Savon verkostojen kuvaus löytyy myös Peda.netin linkeistä nimellä Elämän siirtymävaiheiden tukiverkostot.


Uppdaterad