› Tillbaka till den grafiska version

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Aktuellt

På statsbidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Projektbidragen är sådana specialunderstöd som definieras i lagen.

Understöd kan användas samma år som de beviljas samt två år efter det.

Allmänna villkor

Projekt som understöds ska vara ett nationellt eller regionalt betydelsefullt försöks- eller utvecklingsprojekt eller det ska avsevärt bidra till att god praxis tas i bruk i större omfattning jämfört med nuläget. Verksamheten ska vara av projektnatur, dvs. tidsmässigt begränsad. Bidrag beviljas inte till forskningsprojekt.

Resultaten ska kunna verifieras och utvärderas. Resultatet av ett projekt kan vara t.ex. en ny verksamhetsmodell, produkt eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial. Bidrag kan inte beviljas för permanent eller fortlöpande verksamhet. I fråga om regionala projekt kan understöd emellertid sökas till exempel för att inleda verksamhet i en regional samarbetsgrupp. Projektet ska ha en aspekt av ekologisk hållbarhet, även om det också skulle främja hållbarhet i en större omfattning.

Bidrag kan beviljas juridiska personer, dvs. registrerade föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar, företag, kommuner o.d. Bidrag har i huvudsak beviljats allmännyttiga föreningar. Bidrag beviljas inte statliga ämbetsverk eller inrättningar och inte privatpersoner.

Projektets innehåll och mål

Av projektplanen ska framgå hurdan anknytning projektet har till aktuella strategier, planer eller teman inom miljöområdet och hållbar utveckling. I ansökningsrundan för hösten 2019 betonas project som främjar

 • klimatfostran och aktivt klimatmedborgarskap och/eller
 • förståelse för betydelsen av naturens mångfald och gärningar som stöder mångfalden och/eller
 • deltagande i vård av och upplevelsen av kulturmiljön samt beaktande av kulturmiljöns effekter på välbefinnande.

Det är till fördel om det är möjligt att med hjälp av projektet främja mål inom hållbar utveckling på ett omfattande sätt.

I bedömningen beaktas

Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid hur väl projektet och resultaten av det främjar miljöfostran och miljöupplysning i vårt land. Den pedagogiska aspekten betonas vid bedömningen.

Ett viktigt kriterium är långvariga resultat och spridning av dem. Av projektets initiativtagare förutsätts nätverkande med andra aktörer. Projektets metoder ska vara effektiva i förhållande till målgruppen och målet.

Andra viktiga krav är att bl.a. projektplanen, den kostnadsberäkning som hänför sig till den och finansieringsplanen samt tidtabellen är realistiska. Vid bedömningen granskas dessutom hur klart resultaten är definierade och projektet är organiserat. Huruvida bidrag beviljas påverkas också av om resultaten kan överföras och spridas samt målgruppens storlek. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid potentiella samarbetsinstansers sakkunskap.

Tidtabell

Om ansökan meddelas varje år på hösten.

Målet är att fatta beslut om understöd vid Mellersta Finlands ELY-central senast i maj då anslaget bekräftats.

Ansökningar

Ansökan görs på elektroniska ärendenhantering eller med blankett för utskrift. Ansökan ska innehålla korrekta och tillräckliga uppgifter om det ändamål som bidraget kommer att användas för och om andra omständigheter som inverkar på beslutet. På ansökningen ska ges en kort beskrivning av projektet och bilagan ska innehålla de närmare målen för projektet och en detaljerad beskrivning av projektet, tidtabell samt en kostnadsberäkning för hela projektet specificerad i enlighet med den separata anvisningen. Av projektplanen ska framgå resultaten av projektet och hur de kommer att utnyttjas samt hur de bidrar till ökad miljöfostran och miljöupplysning.

Ansökningarna inlämnas till  NTM-central i Mellersta Finland.

 • Ansökning i elektronisk ärendehantering regisseras automatiskt tillNTM-central i Mellersta Finland.
 • En ansökningsblankett som skrivs ut/sparas fylls i och a) sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett eller b) printas ut och skickas in till Mellersta Finlands NTM-centrals registratorskontor
  • e-postadress kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi,
  • besöksadress Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä,
  • postadress PB 250, 40101 Jyväskylä.

Obs. Mellersta Finlands NTM-central behandlar ansökningar från hela landet som gäller detta bidrag. Sökanden behöver alltså inte vara från Mellersta Finland.

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

Ytterligare information

Tanja Tuulinen
Mellersta Finlands NTM-central
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

De senaste årens finansieringsbeslut

Uppdaterad

Genvägar

Allmänna ärendeblanketter

På andra webbplatser

ALUEELLISET LINKIT

Allmänna ärendeblanketter