Skötsel av skoltfrågor

För skötsel av skoltarnas gemensamma ärenden och bevakning av skoltarnas intressen kan genom val utses en förtroendeman för skoltarna, vars mandatperiod är tre kalenderår i sänder. Förtroendemannen ska vara en i 4 § i skoltlagen (253/1995) avsedd person som bor inom skoltområdet, kan skoltsamiska och är skickad för uppgiften.

Under verksamhetsperioden 2018–2020 fungerar Veikko Feodoroff (tfn 050 39 61 297) som skoltarnas förtroendeman. Terhi Harju (tfn 040 715 3680) är förtroendemannens sekreterare. Byråns kontaktuppgifter: Skoltarnas byastämma, Sevettijärventie 9080, 99800 Ivalo, e-post kolttien.kylakokousá@co.inet.fi

Förtroendemannens uppgifter

Förtroendemannen har till uppgift att

  • sköta sammankallandet av skoltarnas byastämmor och skoltråd samt verkställa deras beslut
  • ge information och råd om ansökan och användning av förmåner som kan beviljas skoltarna
  • följa med lagstiftningen, myndigheternas beslut och andra åtgärder som kan påverka skoltarnas utkomst och andra levnadsvillkor samt göra framställningar till myndigheterna för avlägsnande av missförhållanden
  • sköta de övriga uppgifter som i lagstiftningen, reglementet för skoltarnas förtroendeman eller genom byastämmans eller skoltrådets beslut åläggs förtroendemannen.
Uppdaterad