Illustrationsbild

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

 • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
 • att höja befolkningens välfärd
 • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Regional information

Regionutveckling - Egentliga Finland

Verksamhetsplanering och samarbete

Med sin verksamhet påverkar NTM-centralen regionens livskraft, näringslivets framgångsfaktorer samt befolkningens välbefinnande. De centrala målen för regionutvecklingen har skrivits in i det strategiska resultatavtalet som sträcker sig över regeringsperioden. Det grundar sig på ett strategidokument som avfattats av de styrande förvaltningsområdena tillsammans samt på verksamhetsområdets landskapsprogram och deras genomförandeplaner. NTM-centralen genomför de nationella riktlinjerna med beaktande av sitt eget områdes särdrag och förhållanden. Dialogen med landskapsförbunden och övriga aktörer har en central roll i alla skeden av processen.

 

Fyra särskilda insatsområden för strategiperioden 2012 - 2015

Näringsstrukturens och företagens förnyelse

Att hantera strukturomvandlingen är en av de viktigaste uppgifterna för NTM-centralen i Egentliga Finland. NTM-centralen hjälper branscher utsatta för strukturomvandling och företag och anställda inom dessa branscher.

På grund av strukturomvandlingen har åtgärder vidtagits särskilt för skeppsbyggnads- och elektronikbranscherna. Förutom dessa strukturomvandlingsbranscher försöker vi också hjälpa teknologiindustrins företag att utveckla sin verksamhet så att de kan hantera den ständiga strukturomvandlingen och utveckla sin konkurrenskraft, kompetens, effektivitet och innovativitet. Hanteringen av strukturomvandlingen innefattar också åtgärder som hjälper arbetstagarna att utvecklas och företagen att växa.  

För att hantera strukturomvandlingen använder NTM-centralen sin sakkunskap samt investerar pengar i utbildning, konsultation och företags, sammanslutningars och forskningsinstituts utvecklingsverksamhet och investeringar.
 

Bättre tillstånd i Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenhavet

NTM-centralen i Egentliga Finland främjar åtgärder som förbättrar havets tillstånd och utvecklar kustområdets livskraft. Vi strävar till ett mångsidigt regionalt samarbete för att förbättra havets tillstånd och minska riskerna.

 • Vatten- och havsvården planeras i omfattande processer där man efter att ha kartlagt nuläget sätter upp mål och gör åtgärdsprogram.
 • Vatten- och avloppstjänsterna utvecklas och målet är säkra förbindelser också i undantagsförhållanden. NTM-centralen bygger överföringsavloppsförbindelser och främjar avloppsinstallationen i glesbygden.  
 • Genom hantering av översvämningsriskerna vid betydande riskobjekt kan man också främja målsättningen inom kustområdenas vattenvård.
 • Vi strävar till att utveckla systemet med miljöstöd för jordbruket så att effektiva åtgärder för att minska vattendragsbelastningen tas i bruk på bred front. Fiskodlingsnäringen utvecklas enligt det nationella vattenbruksprogrammet 2015, miljöanvisningen och lokaliseringsstyrningsprogrammet. Genom att utveckla miljötillståndsföreskrifterna för företag och anläggningar samt torvtäkt och deras övervakning försöker man minimera vattendragsbelastningen.
 • Skärgårdens fasta bosättning utvecklas i de befintliga byarna utgående från samhällsstrukturen och med beaktande av havsskyddet och kulturmiljön. På ett hållbart sätt försöker man i skärgårdsområdet ordna med vatten- och avloppstjänster för de byar och tätorter som utvecklas.
 • Med vattenlagsenlig övervakning och rådgivning försöker vi styra muddring och deponering i hamnområden och farleder så att vatten- och havsvårdens målsättning inte äventyras. Bekämpningen av oljeskador grundar sig på den samarbetsplan för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor som gjordes för Skärgårdshavet år 2007.
 • Mångåriga projekt har gjort mycket för att främja vattenskyddet. Med hjälp av projektet TEHO Plus minskas jordbrukets belastning på vattendragen och miljön. I VELHO-projektet sammanförs vatten- och naturvårdens intressen inom planeringen av vården och användningen av skyddsområden och strandområden. Programmen Pro Skärgårdshavet och SATAVESI är till för att samordna och främja vattenvården och utveckla samarbetet i anslutning till det.

 

Sydvästra Finland - hela rikets livsmedelsbod

Sydvästra Finland är hela rikets matbod - matkedjan utvecklas från åker till matbord för livsmedel av toppklass. NTM-centralen i Egentliga Finland påverkar många delar av matkedjan, såväl finansiering och utveckling av produktion och företagsverksamhet, kompetensutveckling som livsmedelsutvecklingsarbete och rena råvaror.  Verktygen är utvecklingsprojekt, inriktning av finansiering och strävan att få hela matkedjan med i dialogen.

NTM-centralen i Egentliga Finland stöder aktörer, som arbetar för att göra sydvästra Finland till hela rikets livsmedelsbod, och lyfter fram livsmedelsbranschens betydelse tillsammans med intressentgrupperna. Målet är att stärka och utveckla landskapets och regionens företags ställning i hela livsmedelskedjan. NTM-centralen deltar i sina intressentgruppers och samarbetspartners projekt både innehållsmässigt och finansiellt. Med finansieringsstöd främjas affärsmöjligheterna för jordbruk, trädgårdar, fiskare samt mikroföretag och små och medelstora företag.

När det gäller matkedjan har NTM-centralen följande starka sidor:

 • kännedom om primärproduktion/jordbruk/livsmedel/miljö
 • kännedom om jordbruks-, fiskeri-, landsbygds- och strukturpolitik och regionutveckling
 • verktyg för utveckling, utbildning och finansiering


Utveckling av NTM-centralens egen verksamhet

NTM-centralen i Egentliga Finland utvecklar och finslipar sin verksamhet för att den ska bli allt mer strömlinjeformad. Vi vill vara en smidig samarbetspartner som reagerar snabbt. Vi värdesätter ett aktivt och omfattande nätverkssamarbete i regionen och vidareutvecklar denna verksamhet.


Sektorvisa program preciserar målsättningen för regionutvecklingen

Sydvästra Finlands miljöprogram 2010 – 2013 har en omfattande uppsättning mål för miljön. De betonar vattendragens tillstånd, klimatförändringen, energifrågor och en enhetlig samhällsstruktur. Processen med att uppdatera Sydvästra Finland miljöprogram har startat och den nya inriktningen för utvecklingen och de närmaste årens insatsområden ska vara definierade före hösten 2014.

För Egentliga Finland och Satakunta har nyligen gjorts klimatstrategier, där energisektorn är i nyckelposition eftersom den är den största utsläppskällan för växthusgaser.
Egentliga Finlands vision är att uppnå de internationella och nationella klimat- och energimålen och komma närmare koldioxidneutralitet.

I strategin presenteras tio områden, där utvecklingen borde gå i en sådan riktning som stävjar klimatförändringen:

 • jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning
 • biologisk mångfald (naturliga koldioxidsänkor)
 • samhällsstruktur och markanvändning
 • trafik och turism
 • byggnad
 • avfallshantering och upphandling
 • industri
 • energiproduktion och -användning
 • fostran, utbildning, information och rådgivning
 • privathushåll


I Sydvästra Finlands trafikstrategi konkretiseras de trafikrelaterade förutsättningarna att utveckla regionen. Ramvillkoren utgörs av frågor som gäller ansvar för stävjande av klimatförändringen och anpassningen till klimatförändringen, trafiksäkerhetens 0-vision och främjande av en hållbar samhällsstruktur.

Det finns tre strategiska mål:

 • Näringslivets konkurrenskraft förutsätter kostnadseffektiva tranportförbindelser.
 • Nätverkandet kräver en smidig fjärrtrafik för persontransporter.
 • I stadsregionerna behövs hållbara trafiklösningar.

Med bastrafikledshållning och finansiering av kollektivtrafik tryggas vardagsresor och näringslivets verksamhetsbetingelser

 


Uppdaterad