Illustrationsbild

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Regional information

Regionutveckling - Nyland

De viktigaste målen för NTM-centralens regionutveckling har skrivits in i det strategiska resultatavtalet för denna regeringsperiod. Det grundar sig på det strategidokument som de styrande förvaltningsområdena har utarbetat tillsammans och på verksamhetsområdets landskapsprogram och deras genomförandeplaner. Således följer NTM-centralen strategidokumentets nationella riktlinjer med beaktande av särdragen och förhållandena på det egna området.

Med sin verksamhet vill NTM-centralen påverka regionens livskraft, näringslivets framgångsfaktorer och befolkningens välmående.

 

Strategiska riktlinjer för NTM-centralen i Nyland 2016–2019

1. Fungerande samhällsstruktur och transportlösningar

Vi eftersträvar en utveckling som styr invånarna att använda hållbara kommunikationsmedel och trygga färdlösningar på ett ekonomiskt sätt samtidigt som utsläppen minskar. Särskilt i huvudstadsregionen är spårtrafiken av central betydelse i denna fråga. Målet är också att stödja trafiken till och från arbetet: smidiga arbetsresor hjälper upp människornas vardag och förbättrar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet.

Vi strävar efter att kollektivtrafikens samt gång- och cykeltrafikens andel av transportformerna ska öka. Detta försöker vi uppnå till exempel genom att förbättra möjligheterna till infartsparkering och utveckla nya former av persontransport i glesbebyggda områden.

Vi främjar dessa mål genom samarbete inom trafikreglering och trafiksäkerhet tillsammans med kommunerna, landskapsförbunden, Trafikverket, HRT och andra aktörer. I styrningen av kommunernas planläggning ser vi till att det finns en mening med samordningen av markanvändningen och trafiken. I alla planer och särskilt i generalplanerna ska man implementera teman för en fungerande och hållbar samhällsstruktur och transportlösningar i de planeringsfrågor som ska utredas och avgöras.

2. Arbetsplatser ska besättas snabbt

Tillsammans med Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) strävar vi efter att lediga arbetsplatser i området ska besättas så snabbt som möjligt. Vi lyfter fram arbetsförmedlingen som TE-byråns viktigaste uppgift.

Det är nödvändigt att förbättra mätningen av effektiviteten i TE-byråns arbetsförmedlingsprocesser och -åtgärder, för att anslag och tjänster ska kunna inriktas bättre. I samarbete med arbets- och näringsministeriet och Nylands TE-byrå inleder vi ett projekt för att generera exakt information om arbetsförmedlingens effekt som stöd för beslutsfattandet. NTM-centralen och TE-byrån sluter också sinsemellan ett resultatavtal för 2016, vars strategiska mål är att snabbt besätta arbetsplatserna. I samband med resultatavtalet kommer vi överens om mätmetoder och uppföljning.

NTM-centralen i Nyland och TE-byrån deltar aktivt i projekt för att möjliggöra digitalisering av arbetsförmedlingsprocessen. Även personalens kompetens utvecklas för att möjliggöra en digitaliserad arbetsförmedlingsprocess för arbetssökande och arbetsgivare.

3. Utveckling av arbetslivet

Tillsammans med Nylands TE-byrå hjälper vi arbetsgivare i området att på ett nytt sätt beakta arbetshälsofaktorer som en del av effektiviseringen av produktiviteten och konkurrenskraften. En särskild målgrupp är utvecklingsvilliga och -inriktade företag och organisationer i Nyland.

Denna uppgift genomförs med NTM-centralens och TE-byråns resurser och processer i nära samarbete med det regionala nätverket i utvecklingsprojektet Arbetsliv 2020.

Innovationer inom cirkulär ekonomi och verksamhetsmöjligheter för företag i branschen i Nyland

Vi eftersträvar en ökning av sådan affärsverksamhet som grundar sig på hållbar cirkulär ekonomi. Samtidigt effektiviseras återvinningen av avfall och näringsämnenas styrda kretslopp. Cirkulär ekonomi inkluderar bioekonomi och cleantech, och digitaliseringen möjliggör konkurrenskraftiga och effektiva lösningar.

Projekt inom cirkulär ekonomi kan i tillämpliga delar prioriteras inom NTM-centralens utvecklings- och experttjänster och till exempel inom landsbygdsfinansieringen. Vi kan också göra processerna och servicekedjorna smidigare för företag och projekt inom cirkulär ekonomi med hjälp av nätverk och myndighetssamarbete, så att kundföretagens process kan framskrida friktionsfritt. Utvecklingen stöds också genom att erbjuda företagen kunnig arbetskraft (TE-byråns arbetsförmedling, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning).

4. Integration och utnyttjande av internationalisering

Vår strävan är att den arbetskrafts-, kompetens- och innovationspotential som invandringen medför för näringslivet ska identifieras och utnyttjas på bred front. Detta gör vi bl.a. genom att öka resultatrelationen i serviceprojekt inom integration och genom att i allt större grad utveckla utbildningsmetoder som stöd för övergången till arbetsmarknaden. Även företag uppmuntras aktivt att utnyttja områdets internationella rekryteringspotential och att rekrytera de bästa sakkunniga som finns att tillgå.

I samarbete med andra myndigheter söker och experimenterar vi aktivt med olika metoder för att integrera personer som får internationellt skydd, både regionalt och nationellt. Något som möjliggör detta mål är projekthelheten Hemma i Finland, som samordnas av NTM-centralen i Nyland. Projekthelheten förbättrar den inledande servicehelheten för invandrare och utvecklar kompetensen hos myndigheter som utför regionalt integrationsarbete.

5. Fungerande transportkedjor för näringslivet

Vårt mål är att i allt högre grad ta fasta på näringslivets behov vid upprätthållandet av vägnätet samt att främja godstrafikens verksamhetsförutsättningar och fungerande transportkedjor. För att möjliggöra detta samarbetar vi aktivt med näringslivet och tar reda på vilka förväntningar som ställs på transportkedjorna. Dessutom utvärderar vi bättre än nu konsekvenserna av olika åtgärder för näringslivet.

För att minska vägnätets reparationsskuld prioriterar vi näringslivets viktigaste transportrutter. Vi förbättrar förutsättningarna för godstrafiken på vägnätet genom att ta bort bl.a. bärighets- och höjdbegränsningar. Dessutom gynnar vi olika försök inom trafiken för att hitta effektivare transportlösningar, bl.a. genom att stödja försök med HCT-kombinationer (High Capacity Transport) som är större än normal godstrafik.

6. Innovationer inom cirkulär ekonomi och verksamhetsmöjligheter för före tag i branschen i Nyland

Vi eftersträvar en ökning av sådan affärsverksamhet som grundar sig på cirkulär ekonomi, bioekonomi och digitalisering. Vid stöder utveckling och kommersialisering av energi- och materialeffektiva innovationer och tekniker. Vi främjar näringsämnenas kretslopp, produktion av decentra liserad förnybar energi och återvinning av avfall. TE-byrånerbjuder kunnig arbetskraft åt företagen i branschen

7. God vattenstatus

Vi vill att områdets kustvatten, sjöar, åar och älvar ska ha god ekologisk status och vara användbara. Vattendrag i dåligt skick ska förbättras och vattendrag i bra skick bevaras. Grundvattnets goda status ska bibehållas.

Centrala metoder för att uppnå dessa mål vid NTM-centralen är nätverkssamarbete, styrning genom information, övervakning, planering och utnyttjande av finansieringsmetoder för jordbruket och fiskerihushållningen för att skydda vattnet och återuppliva vandrande fiskbestånd. Belastning som försämrar vattnens status ska minskas och viktiga objekt ska restaureras.

8. Bevarande och skydd av naturens mångfald

I vårt område strävar vi efter att ekonomisk användning och rekreationsanvändning av naturen ska samordnas med naturvärdena på ett hållbart sätt, så att mångfalden bland växter, djurarter och livsmiljöer inte minskar ytterligare. Målet är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden genom planering av markanvändningen, vård av jordbruksmiljön och naturvård.

Naturskyddsområdena kopplas till nätverket av grön-, rekreations- och skogsområden. Samma nätverk ökar invånarnas välbefinnande och erbjuder möjligheter till naturturism. NTM-centralen i Nyland styr och övervakar planeringen. De objekt som är värdefullast för mångfalden och som utformats genom jordbruk ska vårdas. Genom naturvård samt planering av vård och användning av skyddsområden säkerställer man att de värdefullaste naturobjekten bevaras.

9. Bättre NTM-tjänster 

Även i framtiden eftersträvar vi nöjda kunder, flexibla processer och smidig betjäning. Vi medverkar aktivt i utvecklingen av samarbetet för att förbättra och digitalisera TE-byråns processer och NTM-processerna och vi tar emot väsentlig information av våra kunder och förmedlar den till dem som arbetar med att utveckla processerna (till exempel handledande ministerier och utvecklingsprojekt). Vi involverar strategiska kunder i utvecklingen av tjänsterna. Vi förbättrar språkkvaliteten i beslut och utlåtanden. Vi ser till att dokument är tydligare och lättare att förstå.

10. En levande försökskultur

Vi inför försökskulturen som en del av vårt verksamhetssätt. Olika försök med låg tröskel kan inledas i en tillitsfull och uppmuntrande atmosfär. Försök kan även genomföras begränsat och med lätt administration. Samtidigt är emellertid en konsekvent bedömning en del av försöken. Försöken syftar till att förbättra resultaten och effektiviteten.

 


Uppdaterad