› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: Regionutveckling.

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Arbets- och näringsministeriet svarar för den riksomfattande beredningen av lagstiftning angående regionutveckling, dess målsättningar och strategier. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralernas strategiska målsättningar görs upp för en mandatperiod (fyra år) åt gången i det strategiska resultatavtalet. NTM-centralen gör årligen upp närmare avtal om målsättningarna i det operativa resultatavtalet tillsammans med olika förvaltningsområden.

I lagen om utveckling av regionerna anvisas utvecklingsansvaret till kommunerna och staten.  Landskapsförbunden ansvarar för skötseln av utvecklingsuppgifterna och utarbetar för regionutvecklingen i landskapet

  • en landskapsöversikt som avses i markanvändnings- och bygglagen
  • en landskapsplan som avses i markanvändnings- och bygglagen
  • ett landskapsprogram som avses i regionutvecklingslagen och som anger målen för landskapets utveckling inom de närmaste åren
  • för utvecklingen av landskapet utarbetas dessutom Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram

Därtill gör NTM-centralerna och landskapsförbunden i samarbete med Europeiska gemenskapen upp regionala strukturfondsprogram för regionutveckling.

 

Regional information

Aluekehittäminen - Pohjois-Pohjanmaa

Alueiden kehittämisellä luodaan edellytyksiä koko Pohjois-Pohjanmaan tasapainoiselle kehitykselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Kehittämistoimien on oltava kestävää niin taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin. Tavoite on edistää Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaa siten, että tunnistetaan paikalliset vahvuudet, tiedostetaan seutujen kehitysongelmat ja toimitaan aktiivisesti muutoksen toteutumiseksi. Historiallisesti alueiden kehittäminen on perustunut ideaan tasata alueiden välisiä eroja väestökehityksessä, hyvinvoinnin jakautumisessa, yritystoiminnan edellytyksissä ja korkean työllisyyden kysymyksissä.

Aluekehittämisen nykyisessä toimintaideassa korostuvat aluelähtöisyys, suunnitelmallisuus ja kumppanuus. Kehittämisjärjestelmämme on sovitettu yhteen EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutupolitiikan kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan useita kehittämisohjelmia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus linjaa strategiset kehittämistavoitteet usean vuoden aikajänteelle. Valinnat perustuvat ajantasaiseen tietoon maakunnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttaviin hankkeisiin tarvitaan eri yhteistyötahoja.

Kehittämistarpeet vaihtelevat eri puolilla maakuntaa ja siksi hanketyö perustuu tarveharkintaan. Kaupunkiseuduilla esimerkiksi asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovitus ja yritystoiminnan kansainvälinen kilpailukyky ovat ajankohtaisia teemoja. Alkutuotantovaltaisilla maaseutualueilla taas korostuu mm. huoli negatiivisesta väestökehityksestä, osaavan työvoiman riittävyydestä ja palvelujen saatavuudesta. Oleellista on oivaltaa vahvuudet ja mahdollisuudet, joita hyödyntämällä saadaan parannettua väestön hyvinvointia, lisättyä kannattavaa yritystoimintaa ja kasvatettua työpaikkoja ja työllisyyttä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen omat strategiset painopisteet on muotoiltu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Sovitut painopisteet vuosille 2012 – 2015 ovat:

- Nuorten osallistuminen
- Yritysten uudistumiskyky ja kansainvälistyminen, elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- Suurhankkeisiin varautuminen: Strategia,
- Pohjoisen logistisen toimivuuden varmistaminen
- Kaupunkiseutujen yhdyskunta- ja palvelurakenteen yhtenäisyyden kehittäminen  
- Oulun kaupunkiseutu alueen veturina, maakunnan ja Perämerenkaaren vahvuudet hyödyntäen
- ELY-keskuksen prosessien ja asiakkuuden kehittäminen

Vuosittaiset painotukset kerrotaan tarkemmin toiminnallisissa tulossopimuksissa.

Lisätietoja


Uppdaterad