Illustrationsbild

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Regional information

Regionutveckling - Österbotten och Mellersta Österbotten

De centrala målen för NTM-centralens regionutveckling har skrivits in i det strategiska resultatavtalet som sträcker sig över en regeringsperiod. Det grundar sig på ett strategidokument som avfattats av de styrande förvaltningsområdena tillsammans samt på verksamhetsområdets landskapsprogram och deras genomförandeplaner. Med andra ord genomför NTM-centralen de nationella riktlinjerna i strategidokumentet med beaktande av sitt eget områdes särdrag och förhållanden.

Med sin verksamhet påverkar NTM-centralen regionens livskraft, näringslivets framgångsfaktorer samt befolkningens välbefinnande.

Under strategiperioden 2012 – 2015 har NTM-centralen i Österbotten följande strategiska prioriteringar:

  • Konkurrenskraftiga företag inklusive jordbruk
  • Mångsidig och livskraftig landsbygd
  • Tillgång till kunnig arbetskraft
  • Ungas delaktighet och samhällsgaranti (Ungdomsgarantin)

Uppdaterad