› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: Regionutveckling.

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Arbets- och näringsministeriet svarar för den riksomfattande beredningen av lagstiftning angående regionutveckling, dess målsättningar och strategier. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralernas strategiska målsättningar görs upp för en mandatperiod (fyra år) åt gången i det strategiska resultatavtalet. NTM-centralen gör årligen upp närmare avtal om målsättningarna i det operativa resultatavtalet tillsammans med olika förvaltningsområden.

I lagen om utveckling av regionerna anvisas utvecklingsansvaret till kommunerna och staten.  Landskapsförbunden ansvarar för skötseln av utvecklingsuppgifterna och utarbetar för regionutvecklingen i landskapet

  • en landskapsöversikt som avses i markanvändnings- och bygglagen
  • en landskapsplan som avses i markanvändnings- och bygglagen
  • ett landskapsprogram som avses i regionutvecklingslagen och som anger målen för landskapets utveckling inom de närmaste åren
  • för utvecklingen av landskapet utarbetas dessutom Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram

Därtill gör NTM-centralerna och landskapsförbunden i samarbete med Europeiska gemenskapen upp regionala strukturfondsprogram för regionutveckling.

 

Regional information

Aluekehittäminen - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaan ja maankuntaohjelmaan ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät strategiset ja toiminnalliset tulossuunnitelmat löytyvät Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulta.

Sektorikohtaiset strategiat ja ohjelmat

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat

Maakunnalliset aluekehitysstrategiat ja -ohjelmat löytyvät Keski-Suomen liiton sivuilta.


Uppdaterad