› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: Regionutveckling.

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

  • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
  • att höja befolkningens välfärd
  • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Arbets- och näringsministeriet svarar för den riksomfattande beredningen av lagstiftning angående regionutveckling, dess målsättningar och strategier. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralernas strategiska målsättningar görs upp för en mandatperiod (fyra år) åt gången i det strategiska resultatavtalet. NTM-centralen gör årligen upp närmare avtal om målsättningarna i det operativa resultatavtalet tillsammans med olika förvaltningsområden.

I lagen om utveckling av regionerna anvisas utvecklingsansvaret till kommunerna och staten.  Landskapsförbunden ansvarar för skötseln av utvecklingsuppgifterna och utarbetar för regionutvecklingen i landskapet

  • en landskapsöversikt som avses i markanvändnings- och bygglagen
  • en landskapsplan som avses i markanvändnings- och bygglagen
  • ett landskapsprogram som avses i regionutvecklingslagen och som anger målen för landskapets utveckling inom de närmaste åren
  • för utvecklingen av landskapet utarbetas dessutom Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram

Därtill gör NTM-centralerna och landskapsförbunden i samarbete med Europeiska gemenskapen upp regionala strukturfondsprogram för regionutveckling.

 

Regional information

Aluekehittäminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää aluetta tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja muiden tahojen kanssa. ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu strategiseen tulossopimukseen, joka perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä hallituskausittain laatimaan strategia-asiakirjaan. ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjaa ottaen huomioon maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelmat ja muut alueen erityispiirteet ja olosuhteet. Strategioiden lisäksi ELY-keskus toteuttaan aluekehittämistavoitteita toimimalla merkittävänä EU-rahoituksen myöntäjänä. ELY-keskuksen toiminta vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.
 


Uppdaterad