› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: Regionutveckling.

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

 • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
 • att höja befolkningens välfärd
 • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Arbets- och näringsministeriet svarar för den riksomfattande beredningen av lagstiftning angående regionutveckling, dess målsättningar och strategier. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralernas strategiska målsättningar görs upp för en mandatperiod (fyra år) åt gången i det strategiska resultatavtalet. NTM-centralen gör årligen upp närmare avtal om målsättningarna i det operativa resultatavtalet tillsammans med olika förvaltningsområden.

I lagen om utveckling av regionerna anvisas utvecklingsansvaret till kommunerna och staten.  Landskapsförbunden ansvarar för skötseln av utvecklingsuppgifterna och utarbetar för regionutvecklingen i landskapet

 • en landskapsöversikt som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • en landskapsplan som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • ett landskapsprogram som avses i regionutvecklingslagen och som anger målen för landskapets utveckling inom de närmaste åren
 • för utvecklingen av landskapet utarbetas dessutom Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram

Därtill gör NTM-centralerna och landskapsförbunden i samarbete med Europeiska gemenskapen upp regionala strukturfondsprogram för regionutveckling.

 

Regional information

Aluekehittäminen - Satakunta

ELY-keskuksen aluekehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet ja painopisteet sisältyvät ohjaavien ministeriöiden kanssa tehtävään monivuotiseen tulossopimukseen (tulostavoiteasiakirja). Tulostavoiteasiakirja perustuu ELY-keskuksia ohjaavien ministeriöiden laatimassa strategia-asiakirjassa asetettuihin, hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin, kärkihankkeisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Asiakirjat laaditaan hallituskaudeksi ja tarkistetaan tarvittaessa, yleensä vuosittain. Aluekehittämistä Satakunnan ELY-keskus tekee tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja muiden keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Strategia-asiakirja 2016-2019, "Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia", on yhteinen ELY-keskuksille ja aluehallintovirastoille. Asiakirjan strategiset painopisteet liittyvät ihmisiin ja yhteisöihin, yrityksiin ja elinkeinoihin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Strategiakauden tavoitteita ovat ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin, terveyden, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen. Yritysten ja elinkeinojen osalta tavoitellaan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistämistä ennakoivasti ja kestävästi. Ympäristön ja luonnonvarojen osalta pyritään ympäristön hyvään tilaan ja kasvuun luonnonvarojen kestävällä käytöllä. ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueensa erityispiirteet ja olosuhteet.

Strategiakaudella 2016 – 2019 Satakunnan  ELY-keskuksen keskeisinä strategisina linjauksina  ovat:

 • Työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja kouluttautumisen edistäminen kumppanuusyhteistyössä on avain parempaan työllisyyteen (Ihmiset ja yhteisöt)
 • Torjumme ulkopuolisuutta ja kannustamme yrittäjyyteen sekä elinikäiseen oppimiseen (Ihmiset ja yhteisöt)
 • Hyödynnämme maahanmuuton mahdollisuutena (Ihmiset ja yhteisöt)
 • Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset toiminnan keskiöön (Yritykset ja elinkeinot)
 • Vauhditamme uutta liiketoimintaa ja yritystoiminnan kilpailukykyä ja uudistumista Satakunnan alueellisten vahvuuksien pohjalta (Yritykset ja elinkeinot)
 • Satakuntaan Suomen resurssitehokkain ruokaketju (Ympäristö ja luonnonvarat)
 • Edistämme luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vesien tilan paranemista maaseudun elinkeinoja ja ympäristöä kehittämällä (Ympäristö ja luonnonvarat)

Tarkemmat kuvaukset Satakunnan ELY-keskuksen strategisista linjauksista löytyvät Satakunnan ELY-keskuksen tulossopimuksesta,  joka löytyy verkkosivuilta kohdasta Suunnittelun ja seurannan asiakirjat.


Uppdaterad