Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar och styr planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och styr och övervakar general- och stadsplaneringen i kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar bidrag för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Lappi 

Lapin ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja ohjata kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Lapissa siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän elinympäristön ja yhdyskuntien kestävän kehityksen edistäminen, rakentamisen laadun varmistaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin vahvistaminen maankäytön suunnittelussa.

Lapin ELY-keskus edistää eri tavoin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä ja hoitoa toimialueellaan. ELY-keskus myöntää myös avustuksia rakennusperinnön hoitoon vuosittain.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta ymparisto.fi-palvelussa


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Ta kontakt

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA

Keski-Suomen kulttuuriympäristön toimintaryhmä (ympäristö.fi)