Områdesanvändning och byggande

NTM-centralerna främjar och styr planeringen av områdesanvändningen och byggandet i kommunerna. De deltar i utarbetandet av landskapsplaner och styr och övervakar general- och stadsplaneringen i kommunerna.

NTM-centralerna främjar vården av kulturmiljön och kulturarvet. De beviljar bidrag för vård av byggnadsarvet och fattar beslut om skydd av byggnader.

Bild: Maria Uotinen / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Områdesanvändning och byggande - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta)

NTM-centralen i Egentliga Finland främjar och styr kommunernas planering av markanvändningen och byggandet i Egentliga Finland och Satakunta. Målet är att

  • uppfylla de riksomfattande målen för områdesanvändningen i landskapet
  • skapa en enhetlig samhällsstruktur
  • samordna markanvändningen och trafiken
  • stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

NTM-centralen verkar för bra byggande och återanvändning av det befintliga byggnadsbeståndet. Den stödjer även bevarandet av värdefulla kulturmiljöer och byggnadsarvsobjekt genom nationella bidrag och medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

NTM-centralen i Egentliga Finland interagerar med övriga aktörer i området, kommunerna, Egentliga Finlands förbund och Satakuntaförbundet samt övriga myndigheter.

Mer information:


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela