Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Republikens presidents internationaliseringspris till Keitele Forest, Smartly och Cursor (29.11.2019)

Republikens president Sauli Niinistö har i dag beviljat årets internationaliseringspris. Som årets tillväxtföretag belönades det ledande finländska företaget inom mekanisk träförädling, Keitele Forest Oy. Nykomlingsföretag är Smartly.io Solutions som tillhandahåller verktyg för riktad och automatiserad digital reklam. Samarbetspriset gick till utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamn-regionen Cursor Oy, som har spelat en viktig roll för att få utländska investeringar till ett värde av 2 miljarder euro till Kymmenedalen.

Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet (28.11.2019)

I oktober genomfördes en enkät som riktades till sammanlagt 15 NTM-centralers och 15 TE-byråers intressentgrupper, såsom styrande ministerier och ämbetsverk samt serviceproducenter och myndighetspartner. Resultaten visar att NTM-centralerna och TE-byråerna upplevs som viktiga regionala påverkare och som sakkunniga myndigheter som är bra på att samarbeta och lätta att närma sig.

Livsmedelsexporten växer med rekordfart (27.11.2019)

Exporten inom livsmedels- och dryckessektorn har haft en lovande tillväxt i år. Exportprognosen för 2019 är 1,75 miljarder euro som om den blir verklighet är rekordstor. Uppgifterna framgår av branschrapporten om livsmedelsbranschen som publicerades den 27 november 2019.
 

PRESSMEDDELANDEN

Rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2018 är klar – luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra (Nyland)

Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra, detta framgår i rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2018, publicerad av NTM-centralen i Nyland. Gatudamm och utsläpp från träförbränning försämrar ändå stundvis luftkvaliteten i Nyland. Gatudammhalterna stiger märkvärt särskilt under våren i omgivningar med livlig trafik. Utsläpp från träförbränning höjer partikelhalterna stundvis i småhusområden. Träförbränning producerar också cancerfarliga PAH-föreningar som mäts årligen i en kommun i Nyland. År 2018 mätte man PAH-halterna i Vichtis, där var årshalterna låga och klart under målvärdet.

År 2018 var luftkvaliteten i huvudsak bra eller tillfredsställande i Nyland utanför huvudstadsregionen. År 2018 fanns den fasta mätstationen för luftkvaliteten i Nyland i Lojo, och mätstationen som årligen flyttas mellan orter fanns i Hyvinge. Luftkvaliteten på mätstationerna var god eller tillfredsställande över 95 % av tiden. I Hyvinge mättes 133 timmar med dålig eller mycket dålig luftkvalitet, i Lojo var antalet 22 timmar. Dessa inföll på vårens gatudammsperiod och berodde på partiklar som andades in.

År 2018 stannade luftföroreningshalterna i Nyland under gränsvärdena för luftkvaliteten, som vanligt. Dygnsriktvärdet för partiklar som andas in överskred i Hyvinge i mars–april. Riktvärdet överskreds inte i Lojo. Utifrån mätningarna försämrar gatudamm luftkvaliteten märkvärt under våren även i de livligt trafikerade områdena i Nylands största tätorter. Det mest kritiska dygnsvärdet för partiklar som andas in är 50 µg/m3, detta överstigs över 35 dagar om året. I Hyvinge mätte man 15 och i Lojo 2 så här dammiga dagar. Man kan påverka dammet genom att effektivera gatustädningen.

Utsläppen från träförbränning försämrar luftkvaliteten märkvärt i Nyland. I träförbränning uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: mikropartiklar, kolmonoxid och organiska föreningar, så som benso(a)pyren. År 2014 började man kartlägga benso(a)pyrenhalterna i Nyland. År 2018 skedde mätningarna i Vichtis i småhusområdet Nummela. Träförbränningens effekter kunde observeras men årshalterna var låga och klart under målvärdena. Årshalterna som mättes i Högfors år 2015 var nära målvärdena men annanstans i Nyland har halterna från åren 2014–2018 varit låga.

 

Med träförbränningssätt kan man påverka utsläppen och det är viktigt att endast bränna torrt och rent trä. Anvisningar för att bränna trä hittas på HRM:s webbplats www.poltapuhtaasti.fi.

Partikelhalterna var år 2018 allmänt högre än under några tidigare år på grund av en lägre långväga transport och sämre väderförhållanden för utspädningens del. I Lojo var årsmedelvärdet 6,1 µg/m3, alltså på samma nivå som år 2014. Halterna vara klart under gränsvärdet 25 µg/m3 och WHO:s årsriktvärde 10 µg/m3. WHO:s årsriktvärde översteg inte under en enda dag.

I Nyland utanför huvudstadsregionen finansieras uppföljningen av luftkvaliteten av områdets kommuner och industri. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för luftkvalitetsmätningarna och utsläppskartläggningarna som hör till uppföljningen. En samarbetsgrupp följer uppföljningen, gruppen består av representanter från områdets kommuner, NTM-centralen i Nyland och HRM. Ytterligare information om luftkvaliteten i Nyland år 2018 samt luftkvalitetens utveckling åren 2004–2018 hittas i NTM-centralens rapport: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-793-5  

 

Ytterligare information:

NTM-centralen i Nyland, Vesa Suominen, vesa.suominen(at)ely-keskus.fi, tfn 0400 363135

HRM, Outi Väkevä, outi.vakeva(at)hsy.fi, tfn 045 6357698