Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/levatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti.

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

Nyheter

Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt (6.8.2020)

Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I insjöar har alger observerats i mindre mängder än vanligt, i stil med föregående veckorna.

Riksomfattande algöversikt 30.7.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för tidpunkten, mindre blågrönalger än vanligt i insjöar (30.7.2020)

I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har i stil med förra veckan gjort att blågrönalgerna har för det mesta hållits blandade med vattnet.

Riksomfattande algöversikt 23.7.2020: Mer blågrönalger i insjöarna än föregående vecka, i havsområdet är algerna utblandade i vatten (23.7.2020)

Blågrönalgerna kan observeras både i havsområden och i insjöar. För närvarande förekommer blågrönalgerna i Finlands närliggande havsområden utblandade i vatten.

Mera nyheter

PRESSMEDDELANDEN

Rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2018 är klar – luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra (Nyland)

Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra, detta framgår i rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2018, publicerad av NTM-centralen i Nyland. Gatudamm och utsläpp från träförbränning försämrar ändå stundvis luftkvaliteten i Nyland. Gatudammhalterna stiger märkvärt särskilt under våren i omgivningar med livlig trafik. Utsläpp från träförbränning höjer partikelhalterna stundvis i småhusområden. Träförbränning producerar också cancerfarliga PAH-föreningar som mäts årligen i en kommun i Nyland. År 2018 mätte man PAH-halterna i Vichtis, där var årshalterna låga och klart under målvärdet.

År 2018 var luftkvaliteten i huvudsak bra eller tillfredsställande i Nyland utanför huvudstadsregionen. År 2018 fanns den fasta mätstationen för luftkvaliteten i Nyland i Lojo, och mätstationen som årligen flyttas mellan orter fanns i Hyvinge. Luftkvaliteten på mätstationerna var god eller tillfredsställande över 95 % av tiden. I Hyvinge mättes 133 timmar med dålig eller mycket dålig luftkvalitet, i Lojo var antalet 22 timmar. Dessa inföll på vårens gatudammsperiod och berodde på partiklar som andades in.

År 2018 stannade luftföroreningshalterna i Nyland under gränsvärdena för luftkvaliteten, som vanligt. Dygnsriktvärdet för partiklar som andas in överskred i Hyvinge i mars–april. Riktvärdet överskreds inte i Lojo. Utifrån mätningarna försämrar gatudamm luftkvaliteten märkvärt under våren även i de livligt trafikerade områdena i Nylands största tätorter. Det mest kritiska dygnsvärdet för partiklar som andas in är 50 µg/m3, detta överstigs över 35 dagar om året. I Hyvinge mätte man 15 och i Lojo 2 så här dammiga dagar. Man kan påverka dammet genom att effektivera gatustädningen.

Utsläppen från träförbränning försämrar luftkvaliteten märkvärt i Nyland. I träförbränning uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: mikropartiklar, kolmonoxid och organiska föreningar, så som benso(a)pyren. År 2014 började man kartlägga benso(a)pyrenhalterna i Nyland. År 2018 skedde mätningarna i Vichtis i småhusområdet Nummela. Träförbränningens effekter kunde observeras men årshalterna var låga och klart under målvärdena. Årshalterna som mättes i Högfors år 2015 var nära målvärdena men annanstans i Nyland har halterna från åren 2014–2018 varit låga.

 

Med träförbränningssätt kan man påverka utsläppen och det är viktigt att endast bränna torrt och rent trä. Anvisningar för att bränna trä hittas på HRM:s webbplats www.poltapuhtaasti.fi.

Partikelhalterna var år 2018 allmänt högre än under några tidigare år på grund av en lägre långväga transport och sämre väderförhållanden för utspädningens del. I Lojo var årsmedelvärdet 6,1 µg/m3, alltså på samma nivå som år 2014. Halterna vara klart under gränsvärdet 25 µg/m3 och WHO:s årsriktvärde 10 µg/m3. WHO:s årsriktvärde översteg inte under en enda dag.

I Nyland utanför huvudstadsregionen finansieras uppföljningen av luftkvaliteten av områdets kommuner och industri. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för luftkvalitetsmätningarna och utsläppskartläggningarna som hör till uppföljningen. En samarbetsgrupp följer uppföljningen, gruppen består av representanter från områdets kommuner, NTM-centralen i Nyland och HRM. Ytterligare information om luftkvaliteten i Nyland år 2018 samt luftkvalitetens utveckling åren 2004–2018 hittas i NTM-centralens rapport: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-793-5  

 

Ytterligare information:

NTM-centralen i Nyland, Vesa Suominen, vesa.suominen(at)ely-keskus.fi, tfn 0400 363135

HRM, Outi Väkevä, outi.vakeva(at)hsy.fi, tfn 045 6357698