Pressmeddelanden 2018

Bidrag som kan ansökas från NTM-centralen för år 2019

Nästa års prövningsbaserade statsbidrag inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden, kan nu ansökas från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (Nylands NTM-central). NTM-centralen beviljar bidrag inom ramen för de anslag som anvisats av ministerierna.

För fiskeriekonomiskt underhåll som ska genomföras i Nyland kan du ansöka om bidrag från NTM-centralen i Egentliga Finland. För projekt inom miljöuppfostran och miljöupplysning, som ska genomföras i Nyland, kan du i sin tur söka bidrag från NTM-centralen i Mellersta Finland.

Ansökningarna ska lämnas in före 30.11.2018.

Vård av byggnadsarvet

För vård av byggnadsarvet kan bidrag beviljas för underhåll av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. Bidrag kan även beviljas för övriga aktiviteter som befrämjar underhåll, skydd och förbättring. Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Privata byggnadsägare och sammanslutningar kan ansöka om bidrag.

Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

 • Sommaröarna (Esbo)
 • Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Sävö (Ingå)
 • Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)
 • Emsalö, Vässölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)
 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-Båsa (Raseborg)
 • Kitö och Löparö (Sibbo)


(Bild: Kirsi Hellas, NTM-centralen)

Bidrag för att utfärda skyddsplaner för grundvattenområden samt skyddsprojekt för grundvatten

Med bidragen främjar man utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden i områden som ännu inte har någon plan. De främjar även uppdatering av föråldrade skyddsplaner. Stöd kan beviljas kommuner på vars område en skyddsplan utarbetas. För att få bidrag för de skyddsprojekt för grundvatten som anses vara obligatoriska enligt vattenvårdsplanerna ska den ansökande vara en kommun.  

Avloppsvattenrådgivning i glesbygden

Man kan ansöka om bidrag för avloppsvattenrådgivning i glesbygden. Organisationer eller samfund som verkställer rådgivningsprojektet ska ha erfarenhet av rådgivning på gräsrotsnivå och ska vara oberoende av tillverkare av utrustning, materialleverantörer samt aktörer som idkar parti- och detaljhandelsförsäljning. Rådgivningsprojekt för år 2019 ska slutföras senast 31.10.2019. Vid utdelningen av bidragen och förverkligandet av projekten beaktas de principer som presenteras i SYKEs allmänna plan 2019.

Bidrag för glesbygdens nationella avloppsvattenrådgivning

Bidrag riktade till avloppsvattenrådgivning i glesbygden för år 2019 kan även ansökas för nationella projekt. Målsättningen för de nationella projekten är att främja verkställandet av förordningar för avloppsvatten i glesbygden samt stödja arbetet inom de lokala projekten för avloppsvattenrådgivning.

Målsättningen för projektet som beviljas anslag är att ge opartisk information om hanteringen av avloppsvatten, effektivisering av hanteringen samt att vägleda invånarna till den lokala rådgivningen. Nationella projekt måste efterfölja den nationella utredningsplanen för 2019, där grundprinciperna för rådgivning, rådgivningens målsättningar och de väsentligaste resultaten finns presenterade. Rådgivningsprojekt för år 2019 ska slutföras senast 31.10.2019.

Ansökningar för nationella projekt ska adresseras till Nylands NTM-central. Nylands NTM-central fastställer beslut om projektbidrag enligt principerna presenterade i den allmänna planen för avloppsvattenrådgivning 2019 efter att ha hört miljöministeriet.

Iståndsättning och vård av vattendrag

Understöd som beviljas för iståndsättning och vård av vattendrag är avsedda för att genomföra vattenvårdsåtgärder och uppnå ett gott tillstånd för vattendrag, samt för projekt vars mål är att upprätthålla detta. För vattenvårdens del är primära understödsobjekt konkreta projekt i vattendrag och avrinningsområden som förbättrar yt- eller grundvattnets status och som när de är som mest effektiva främjar ett genomförande av åtgärdsprogrammet för vatten- och havsvården. Stödet riktas särskilt till förbättring av yt- och grundvatten med en status som är sämre än god eller som är försvagade. Projekt som främjar eutrofierade sjöars och havsvikars tillstånd samt restaureringsprojekt för att bevara arter och vattendrag som är viktiga för mångfalden understöds särskilt.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeområde eller en kommun.

Användning av vattendrag, översvämningshantering och vattenhushållning

I projekt för hantering av översvämningsrisken och för användning av vattendrag är målet att minska riskerna för översvämning och torka samt att gynna en mångsidig användning av vattendragen. Projekt som förbättrar riskhantering av vattenhushållning som betjänar en omfattande användargrupp, förutsättningarna för områdets näringsliv eller rekreationsanvändningen prioriteras. Målet kan t.ex. vara att minska på faran som orsakas av konstruktioner eller material som blivit kvar i vattendragen, komplettera en åtgärd som tidigare genomförts med statens stöd eller minska på skador som åtgärden orsakat. Understöd kan även beviljas för utvecklings-, försöks- och exportfrämjande projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser samt för regionalt samarbete kring vattentjänster och innovativ offentlig upphandling samt utveckling av verksamhetsmodeller i anslutning till dessa.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeområde eller en kommun.

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

Vid fiskeriekonomiska iståndsättningar kan bidrag också beviljas till projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Projekt ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskebestånd. Projekt som understöds kan vara till exempel restaurering av fiskars naturliga förökningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskars naturliga livscykel. Sådant som prioriteras är ställen med vattendrag, som nämns i bilaga 2 i Åtgärdsprogrammet för vattenvård i Nyland (2016–2021).

Miljöfostran och -upplysning

Projektbidrag för miljöfostran och -upplysning kan beviljas nationellt eller lokalt för betydelsefulla test- eller utvecklingsprojekt. I projekten kan man till exempel skapa en ny verksamhetsmodell, produkt eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial.

Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag ska göras innan projektets åtgärder inleds. Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Nyland senast den 30 november 2018. I första hand bidragsansökningar ska lämnas in via regionförvaltningens e-tjänst.

Tidigare inlämnade bidragsansökningar som gäller för år 2019 beaktas utan ny ansökan. Bidragsansökningar som kommer in senare kan beaktas om anslaget tillåter det.

Vid beviljandet av bidragen efterföljs principerna och metoderna i stadsunderstödslagen (668/2001). I fråga om projekt som gäller restaurering av vatten följs också statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Bidragsansökningar inom fiskerihushållning ska skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland. Ansökningstiden går ut 30/11 2018. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas inom ramarna för anslagen.

Bidragsansökningar för projekt inom miljöfostran och -upplysning ska levereras till Mellersta Finlands NTM-central. Ansökningstiden går ut 30/11 2018.

Ansökningsblanketter och anvisningar av NTM-centralen och i webbtjänsten

I Nyland får man ansökningsblanketter och närmare uppgifter om förutsättningarna för beviljande av bidrag av NTM-centralen i Nyland. Ansökningsblanketter och anvisningar som gäller prövningsbaserade statsbidrag – även fiskeriekonomiskt underhåll – finns också i NTM-centralernas webbtjänst på: 

ntm-centralen.fi > Servicen > Finansiering och understöd > Miljö > Finansiering och understöd – miljö och naturresurser.

Mer information om bidrag för fiskeriekonomiskt underhåll finns att få hos Egentliga Finlands NTM-central. Mer information om projektbidrag för miljöfostran och -upplysning finns att få från Mellersta Finlands NTM-central.

Via sidorna för finansiering och bidrag går det att bekanta sig med både bidrag för olika bidragstyper samt Åtgärdsprogrammet för vattenvård i Nyland som berör dessa 2016–2021, Nationella fiskvägsstrategin, statsrådets förordning 714/2015 samt den allmänna planen för avloppsvattensrådgivning inom glesbygdsområden år 2019. Åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021 finns på webbadressen:
ymparisto.fi > Hav > Havsskydd och havsvård > Planering av havsvården och samarbete.

Ytterligare information:

 • Vård av byggnadsarvet: överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
 • Miljövård i skärgården: överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
 • Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden: geolog Esko Nylander, 0295 021 437
 • Avloppsvattenrådgivning i glesbygden: ingenjör Ilkka Juva, 0295 021 400
 • Iståndsättning och vård av vattendrag: specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425
 • Användning av vattendrag och översvämningshantering: specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425
 • Fiskeriekonomiska iståndsättningar: ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, 0295 021 080
 • Miljöfostran och -upplysning: expert inom miljöfostran Tanja Tuulinen, 0295 024 669

 

 

 

 


Uppdaterad