Pressmeddelanden 2019

Främmande arter och erosion har karterats längs Lappo å och information om främmande arter spridits längs Kyro älv (landskapen i Österbotten)

Under sommaren har fem sommarpraktikanter arbetat på NTM-centralen i Södra Österbotten med att utreda främmande arter och erosion längs Lappo å och Kyro älv.  Längs Lappo å har nu för första gången gjorts en täckande kartering av främmande arter och erosion och längs Kyro älv har man satsat på att bekämpa främmande arter. Rapporterna över dessa arbeten har nu blivit färdiga.  Dessutom görs som praktikarbete en guide om erosionsbekämpning i Kyro älv, vilken blir färdig under höstens lopp. Fonderna för Lappo å och Kyro älv har beviljat bidrag för praktikarbetet. Praktikarbetet har fått mycket positiv respons och avsikten är att fortsätta med utredningarna och bekämpningsarbetet nästa sommar.

Rikligt med jättebalsamin längs Lappo ås stränder

Under sommaren har erosion och främmande arter längs Lappo ås stränder karterats från Kuortaneenjärvi via Lappo stad ända till Liinamaa i Kauhava. Det karterade åavsnittet är ca 55 kilometer långt. Främmande arter som karterades var jättebalsamin, vresros, björnfloka, snårvinda, pestskråp och lupin. Under karteringen gjordes sammanlagt 212 observationer av arterna, av vilka 196 gällde jättebalsamin. Jättebalsamin förekom mest på båda sidorna av tätortsområdet i Lappo: uppströms sträckte sig de rikligaste växtbestånden till området av Tiistenjoki och nedströms ända till fågeltornet i Alajoki. Det förekom även rikligt med snårvinda. Av de andra arterna påträffades däremot inget annat än några få växtbestånd som spridit sig från gårdsplanteringar. På basis av karteringen har åtminstone jättebalsamin och snårvinda utnyttjat Lappo å för sin utbredning. I synnerhet i Lappo tätort har mänsklig verksamhet, såsom dumpning av trädgårdsavfall i närheten av vattendraget, för sin del bidragit till att jättebalsaminen har spridit sig nedströms. Praktikant Marjut Mähönen ansvarade för karteringen av främmande arter.

Stranderodering i synnerhet nedanför Pouttu damm

Längs Lappo å observerades spår av erosion i hela karteringsområdet från Kuortaneenjärvi till Liinamaa bro. Det vanligaste var skador i åslänterna vid vattenlinjen, där det i sommar var lätt att se dem på grund av det låga vattenståndet. Erodering förekom mest nedanför Pouttu damm. Längs Lappo å förekom också jordras och erosion på grund av markanvändning. Tre omfattande jordras observerades och alla förekom i höga och branta åslänter, där vattenströmningen var kraftigare än normalt. Erosion på grund av markanvändning observerades i synnerhet i Lappo tätortsområde, där marken hade bearbetats på grund av gårdsplanteringar och nya byggnader. Även betesmarken sträckte sig ställvis ner till ån, varvid boskapen har slitit på åslänten. Längs Lappo å har erosionen bekämpats bl.a. med skyddszoner och stensättningar. Praktikant Panu Palonen ansvarade för erosionsutredningen.

Mångsidig information om främmande arter längs Kyro älv

Under sommaren har information om främmande arter och bekämpningen av dem varit livlig i området av Kyro älv. Flera informationskanaler har använts för ändamålet. I NTM-centralen i Södra Österbottens sociala mediekanaler (Facebook, Twitter, Instagram) har man kunnat följa publicerade inlägg om invasiva främmande arter. Informatörerna har gjort bl.a. en video och lagt ut den på NTM-centralens YouTube-kanal.  Praktikanterna Ilona Laine och Joni Kivimäki har fungerat som informatörer om främmande arter och under sommaren har de svarat på allmänhetens frågor på sju olika marknader. Särskilt mycket diskuterades de främmande arternas skadlighet samt hur arterna kan bekämpas och identifieras.  Informationsarbete har även bedrivits i samarbete med biblioteken och vid fem österbottniska bibliotek ordnades en informativ utställning av främmande arter under sommaren.

Längs Kyro älv ordnades 11 talkon kring främmande arter

Bekämpningsarbete utfördes med god framgång längs Kyro älv. Under sommaren ordnades sammanlagt 11 talkon.  I genomsnitt deltog 10 personer i talko, som bäst till och med 30 personer. På talkoobjekten lyckades talkogänget ta bort jättebalsamin mycket väl. Som bäst togs 86 fulla avfallssäckar med jättebalsamin bort under två timmar. Regionens kommuner deltog berömligt i bekämpningsarbetet. Kommunerna ordnade bland annat avfallssäckar till talkodagarna och skötte om transporten av avfallet från talkoobjekten till rätt förstöring. I samband med arbetet kring främmande arter observerades att lyckad bekämpning kräver långsiktighet, tydliga verksamhetsmodeller och i synnerhet omfattande samarbete med olika aktörer.

Rapporterna som har utarbetats om resultaten från karteringen längs Lappo å och om bekämpningen av främmande arter längs Kyro älv finns att läsa här:

Mer information:

  • Handledaren för praktikanterna (främmande arter), överinspektör Hannele Kekäläinen, tfn 0295 027 826
  • Handledaren för praktikanten (erosion), ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

       


Uppdaterad