Pressmeddelanden 2018

 

Förändringar i uppföljningen av vattenståndet

Verksamhetsmodellen för uppföljningen av vattenståndet i vattendragen kommer att förändras. Från och med 1.1.2018 sköts mätstationernas underhållsarbeten av verksamhetsutövare som valts genom offentlig upphandling. Äldre mätstationer kommer dessutom att uppdateras genom att ny automatisk mätutrustning installeras. Uppgifterna om vattenståndet i vattendragen är synnerligen viktiga bland annat när det gäller hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendrag, produktion av vattenkraft, vattenförsörjning, övervakning av vattentillstånd samt planering av vattenvården.

I Finland finns det sammanlagt ca 870 stationer för mätning av vattenståndet. Av dessa svarar NTM-centralerna för ca 510, medan lokala aktörer (kraftverk, kommuner) svarar för ca 360. Huvuddelen av underhållet för de stationer som NTM-centralerna svarar för har nu överförts och kommer att skötas av utomstående sakkunniga. För underhållet svarar Mitta Oy i norra upphandlingsområdet, KVVY Tutkimus Oy i västra området och Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy i södra och östra Finland. Underhållet av mätstationerna omfattar, beroende på hur viktig mätstationen är, granskningsmätningar av vattenståndet med en eller två månaders intervall samt olika servicearbeten och årliga konditionsbedömningar. I hela landet upphandlades underhållet för över 300 mätstationer av utomstående. Kostnaderna för de konkurrensutsatta tjänsterna och anskaffningarna uppgår till ca 1,1 miljoner euro om året.

NTM-centralen i Södra Finland ansvarar nationellt för anskaffningar i anslutning till mätning av vattenståndet och annan hydrologisk uppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral och de övriga NTM-centralerna. Finlands miljöcentral fungerar som riksomfattande hydrologisk institution och ansvarar för riksomfattande tjänster och utarbetande av uppföljningsprogram.

Bild 1: Mätstationer som sköts av utomstående. Klicka här för att förstora bilden.

 

Mer information om hydrologisk uppföljning finns på miljöförvaltningens webbtjänst:

 

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • ledande vattenhushållningsexpert Timo Hampinen, tfn 050 396 3006, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Finlands miljöcentral:

  • utvecklingschef Markku Maunula, tfn 0295 251 420, e-post fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Uppdaterad