Pressmeddelanden 2019

Skötsel- och användningsplanen för Vassorfjärdens Natura 2000-område är färdig (Österbotten)

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Vassorfjärden (FI0800056) har beretts under åren 2016-2019 i en arbetsgrupp på bred bas. Samma arbetsgrupp har sökt och tagit fram metoder i syfte att minska översvämningsproblemen i Kyro älvs nedre lopp och i deltaområdet. Planerna är separata, men de har gjorts upp i samarbete. Skötsel- och användningsplanen är nu färdig och planen tar hänsyn till responsen från samrådet som ordnades i slutet av år 2018.

Bland åtgärderna som framförs i skötsel- och användningsplanen är det enligt responsen på planen, såsom även enligt arbetsgruppens och myndigheternas åsikt, särskilt viktigt att fortsätta med slåttern av vattenväxtlighet även i de områden som slås idag och att bedriva betesgång som håller strandängarna lågväxta. Även viltvårdsåtgärder såsom jakt på små rovdjur är mycket viktiga med avsikt på fågelbeståndet. Åtgärder som bör främjas i brådskande ordning anses vara att slå växtligheten i exempelvis Österfjärden, Björnholmen och Klockargrundsområdet, att bygga ett fågeltorn i området som ligger nära riksväg 8 och en informationsskylt i samband med det samt att skydda områdena för fiskyngelproduktion och att följa upp fiskbeståndet.

Skötsel- och användningsplaner görs upp för sådana områden som har större behov av att verksamheter och naturvärden förenas och som således förutsätter att olika samarbetsparter deltar i större utsträckning. Av de 141 Natura 2000-områdena, som ligger i NTM-centralen i Södra Österbottens område, har 16 uppskattats fordra en skötsel- och användningsplan. I skötsel- och användningsplanerna beskrivs det nuvarande tillståndet med avsikt på områdets natur och användning, faror och hot som området är utsatt för, målen för områdets användning och åtgärder som behövs för att verkställa dem samt uppföljningen som åtgärderna förutsätter. I bearbetningen av planen utnyttjas befintlig information, kompletterande fältinventeringar och sakkunskapen hos områdets användare och ägare.

Arbetsgruppen består av representanter för Korsholms kommun, Vörå kommun, Kvarkens fiskeområde, vattenområdets ägare, invallningsbolagen, jordbruksproducenternas förbund ÖSP, ornitologiska och naturvetenskapliga föreningar, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Forststyrelsen, Geologiska forskningscentralen (GTK), Österbottens förbund, Finlands viltcentral samt NTM-centralerna i Egentliga Finland och Södra Österbotten. Ett separat pressmeddelande har gjorts om planen som syftar till att minska översvämningsproblemen i Kyro älvs nedre lopp och i deltaområdet. Även denna plan har beretts i arbetsgruppen.

En stor del av planeringsområdet, ca 1 422 hektar, hör också till programmet för skydd av fågelrika vatten. Området är ett internationellt betydande våtmarksområde och sedan år 2004 är det upptaget i förteckningen över internationellt värdefulla våtmarksområden enligt Ramsaravtalet. Största delen av området är privatägt naturskyddsområde och ca 63 hektar statsägd mark. Största delen av området, ca 77 %, är vattenområde, resten blandskog samt strand- och myrmarksväxtlighet.

Mer information:

  • Leena Rinkineva-Kantola, chef för naturskyddsenheten, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 920, leena.rinkineva-kantola@ely-keskus.fi
  • Lise-Lotte Flemming, specialplanerare, Forststyrelsen, tfn 040 663 9527, lise-lotte.flemming@metsa.fi
  • Olav Jern, ordförande för arbetsgruppen, tfn 044 320 6567

Uppdaterad