Statens återhämtningsanslag: Reparationsskulden på vattendragskonstruktioner minskas och mätning av grundvattennivån automatiseras (Landskapen i Österbotten)

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten 4,12 milj. euro för att renovera vattendragskonstruktioner och 0,85 milj. euro för att automatisera mätstationer som mäter grundvattennivån. Anslaget ingår i landets fjärde tilläggsbudget, som är ett led i åtgärderna för återhämtning efter coronaepidemin, och anslaget kan användas åren 2020–2022. Anslaget har beviljats till NTM-centralen i Södra Österbotten, dit de riksomfattande uppgifterna kring underhållet av statens vattendragskonstruktioner och produktionen av hydrologiska data har koncentrerats.

Med hjälp av grundrenoveringsprojekten av vattendragskonstruktioner förbättras dammsäkerheten och beredskapen inför extrema klimat- och vattenförhållanden. Dessutom minskar man riskerna som medförs av konstruktioner i dåligt skick och utvecklar projektens funktionsduglighet och bruk. Förverkligandet av projekten minskar på reparationsskulden för de vattendragskonstruktioner som ligger på statens ansvar, förbättrar verksamhetsförutsättningarna för jordbruksnäringarna i området samt sörjer för områdets översvämningsskydd. Statens vattendragskonstruktioner ligger i huvudsak i NTM-centralerna i Södra Österbottens och  Norra Österbottens områden.

De första arbetena som ansluter till återhämtningspaketet har inletts i Perho å, där byggandet av ett rör för tilläggsbevattning pågår vid fiskvägen i Säksforsen (Kronoby).  Det största projektet som stöds av återhämtningsanslaget är ändringen av regleringen i Närpes å (Kurikka). I samband med projektet förbättras dammsäkerheten i den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi, vattenkvaliteten i Säläisjärvi och översvämningsskyddet längs Närpes å. Det preliminära kostnadsförslaget för projektet är 1,25 milj. euro och de första arbetena i anslutning till projektet inleds under hösten. Övriga vattendragskonstruktioner som renoveras med hjälp av återhämtningsanslaget klarnar då renoveringsplanerna och tillstånden för dem blir färdiga.

För automatisering av mätstationer som mäter grundvattennivån och för att ordna realtidsuppföljning av grundvattennivån beviljades 0,85 milj. euro. Nätverket med mätstationer för grundvatten grundades på 1970-talet och observationerna görs i huvudsak manuellt två gånger i månaden. Då vattenförhållandena har blivit mer extrema, har behovet av en realtidsuppföljning av grundvattennivån ökat. För att man ska få en realtidsbild över grundvattennivån i olika delar av landet, är det nödvändigt att utvidga automatiseringen så att den omfattar allt som allt 50 mätstationer och dessutom utveckla databehandlingen, kvalitetskontrollen och informationens tillgänglighet. Automatiseringen av grundvattenstationerna sker som ett samarbete mellan NTM-centralerna och Finlands miljöcentral.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Visar 1-20 av 1 022 resultat.
Antal per sida 20
av 52
Uppdaterad