Byggande av omkörningsfiler på riksväg 8 på avsnittet Vassor–Ölis inleds, Korsholm, Vörå (Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Sundström Ab Oy har undertecknat ett entreprenadavtal om byggande av omkörningsfiler på riksväg 8 på avsnittet Vassor–Ölis på gränsen mellan Korsholm och Vörå samt om byggande av mitträcke på avsnittet Stormossen–Kvevlax i Korsholm.

I entreprenaden förbättras riksväg 8 (Karlebyvägen) på en sträcka av ca 5,4 kilometer genom att bygga mitträcksförsedda omkörningsfiler i båda riktningarna. Projektet börjar söder om anslutningen till Vassorvägen (landsväg 17811) och upphör på den norra sidan av anslutningsområdet till Ölisvägen (landsväg 7260).

Anslutningsarrangemangen förbättras genom att bygga avtagsfiler till Vassorvägen, farmområdet i Vassor, Rölandsvägen och Heidonavägen.

För att minska älgolyckorna byggs ett viltstängsel längs riksvägen. På avsnittet som får omkörningsfiler byggs en korsningsbro där de enskilda vägförbindelserna under bron även fungerar som viltpassage från en sida av vägen till den andra.

Till projektet hör också byggande av bullerskydd och enskilda vägar.

Byggarbetet inleds i oktober med förberedande arbeten på broplatsen. Samtidigt inleds arbetet med att ta bort träd och växtlighet samt schaktningsarbeten. Kablar och ledningar som finns i entreprenadområdet börjar också flyttas. Det största jordbyggnadsarbetet vid riksvägen utförs under sommaren 2021. Avsikten är att beläggningsarbetet på riksvägen ska bli färdigt före slutet av september 2021. Hela entreprenaden bör vara färdig före slutet av augusti 2022.

Till entreprenaden hör dessutom som separat arbete förlängning av det nuvarande mitträcket på riksväg 8 i Korsholm längs en sträcka av ca 2 kilometer från Stormossen norrut i riktning mot Kvevlax. Avsikten är att mitträcket ska byggas sommaren 2021.

Syftet med projektet är att förbättra såväl trafiksäkerheten som trafikens smidighet genom att erbjuda omkörningsmöjligheter och differentierade avtagsarrangemang i väganslutningarna. Riksväg 8 hör till de nationellt betydande huvudlederna, som har slagits fast i kommunikationsministeriets förordning år 2018. På huvudlederna strävar man efter att persontrafiken och godstrafiken ska löpa smidigt och att färdhastigheten ska vara förutsedd.

Sundström Ab Oy är huvudentreprenör för byggnadsentreprenaden. Projektens entreprenadpris är 8 072 000 euro. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ansvarar för kostnaderna. Korsholms kommun deltar med 145 000 euro i gatuarrangemangen och flyttningen av ledningarna.

Bilaga: Plankarta

Mer information    

Veijo Rajamäki
Projektchef
NTM-centralen
Tfn 029 502 7750


Emil Sundström
Arbetschef
Sundström Ab Oy
Tfn 040 764 9815


Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Visar 1-20 av 1 022 resultat.
Antal per sida 20
av 52
Uppdaterad