Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Nyland halverade koldioxidavtrycket från arbetsresorna

De anställdas val när det gäller färdsättet för arbetsresorna har följts upp vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ända sedan år 2011. Åtgärderna är en del av programmet Etevästi ELYssä, som har miljövänlighet och energieffektivitet som mål. Mellan åren 2011 och 2019 halverade NTM-centralen i Nyland koldioxidavtrycket från arbetsresorna.  År 2011 bedömdes potentialen för utsläppsminskningarna vara 90 000 kg/år. Den mängden uppnåddes på ungefär tre år och därefter har minskningen av utsläppen ytterligare fördubblats. År 2019 har organisationens utsläpp redan minskats med 60 procent.

"Den ursprungliga bedömningen av potentialen för minskningen av utsläpp från arbetsresorna visade sig vara för försiktig. Det räckte endast tre år att nå utsläppsminskningen enligt den uppskattade potentialen och med hjälp av hållbar rörlighet har utsläppen från arbetsresorna vid NTM-centralen i Nyland i dagsläget minskat två gånger mer än vad som år 2011 ens bedömdes vara möjligt", berättar Ville Voltti, verkställande direktör på Mobinet. Mobinet, som har specialiserat sig på planering av arbetsresor, har hjälpt till att utarbeta ett åtgärdsprogram och att följa upp effekterna av programmet ända från starten.

Resultaten baserar sig på en uppföljningsenkät om arbetsresorna vid NTM-centralen i Nyland. Enkäten genomfördes nu för tredje gången. I år besvarade 270 anställda enkäten. Ändringarna i valet av färdsätt och utsläppsminskningen som uppnåtts med hjälp av handledning om rörligheten har varje gång överträffat förväntningarna.

Enligt överinspektör Liisa Nyrölä, som är ansvarig för åtgärdsprogrammet för arbetsresorna, och Voltti är NTM-centralen i Nyland en vägvisare när det gäller arbetsresor.

"Vårt resultat är ett exempel på att en stor förändring av det här slaget går att genomföra snabbt och att förändring överhuvudtaget är möjligt", konstaterar Nyrölä.

Nyrölä anser att en av orsakerna till resultatet är att cykelförvaringen och personalutrymmet har förbättrats, vilket har bidragit till att de anställda allt oftare cyklar till arbetet. Cyklingen och kollektivtrafiken har hållit ställningarna trots att distansarbetet har ökat i omfattning. Andelen anställda som cyklar eller går till arbetet har emellertid inte vuxit på en tid. Andelen är nu lovvärda 52 procent, medan målet är ännu mera ambitiösa 60 procent.

"Även om minskningen av utsläpp från arbetsresorna snart börjar vara ett allmänt utbrett mål, är det tills vidare väldigt få organisationer som följer upp utsläppen från arbetsresorna och nivån bland dem som gör det är väldigt grov", konstaterar Voltti och tillägger: "uppföljningen vid NTM-centralen i Nyland är unik vad gäller noggrannheten och den långa tidsserien".

 

"Det ursprungliga målet var att andelen resor som företas ensam med bil skulle underskrida 20 procent. Nu utgör den andelen endast 7 procent av arbetsresorna", berömmer Voltti.

Mängden anslutningsparkering ökade klart när parkeringen blev avgiftsbelagd. Arbetsgivaren bekostar alltså inte längre parkeringsplatser för personalen. Tekniken för distansmöten har för sin del förbättrat möjligheterna till distansarbete och minskat mängden tjänsteresor. Utsläppen för dessa uppstod av bil- och flygresor. Även utsläppen för tjänsteresor minskade år 2013, men uppföljningen avbröts med anledning av en organisationsförändring. Skype-möten började hållas år 2016. Därefter har antalet användare fyrdubblats och användningen har gått från att vara sporadisk till att bli regelbunden.

"När det gäller valet av färdsätt görs arbetsresorna vid NTM-centralen i Nyland redan nu så hållbart som det realistiskt sett är möjligt. Mängden motion borde ännu utökas av hälsoskäl, tjänsteresorna borde undersökas noggrannare och drivmedelsfrågorna för den resterande bilanvändningen är också viktiga. Det finns alltså mycket att göra", säger Voltti när han målar upp framtiden.

 

Mer information

NTM-centralen i Nyland

överinspektör Liisa Nyrölä

fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

tfn 0295 021 064

 

Mobinet Oy

verkställande direktör Ville Voltti
fornamn.efternamn@mobinet.fi

tfn 040 513 4045

 

Rapport finns på internet (på finska)


Uppdaterad