Pressmeddelanden 2019

Vinterunderhållsperioden och de förändringar den medför inleds i landsvägsnätet (landskapen i Österbotten)

Vinterunderhållsperioden har börjat och åtgärder för att bekämpa halka har redan vidtagits vid några tillfällen. Även i år införs vissa ändringar av kvalitetsnivån för vinterunderhållet på landsvägarna. Dessutom finns andra delfaktorer såsom väderlek och vägens skick som i stor utsträckning inverkar på hur väganvändarna upplever körförhållandena.

På NTM-centralen i Södra Österbottens område höjdes vinterunderhållsklasserna 1.1.2019 på ca 1200 vägkilometer. I praktiken har detta redan nu avspeglats i att förnöjsamheten med vinterunderhållet har ökat. Dessutom har förhållandevis mer salt använts i halkbekämpningen, om man beaktar förra vinterns exceptionellt långa och stabila köldperiod. De nya vinterunderhållsklasserna har förenhetligat kvaliteten på vinterunderhållet av huvudvägarna. Dessutom har rutterna som trafikeras livligt av den tunga trafiken höjts till en högre vinterunderhållsklass.

De nya kvalitetskraven för vinterunderhåll är i bruk i entreprenaderna i Seinäjoki och Karleby

De nya underhållsentreprenaderna i Seinäjoki och Karleby har startat i början av oktober. I dessa entreprenadområden är de nya kvalitetskraven för vinterunderhåll i bruk för första gången. I praktiken betyder det att halkbekämpningen på lågtrafikerade vägar (vinterunderhållsklasserna II, III) bör verkställas en timme tidigare än i de andra nuvarande underhållsentreprenaderna. Dessutom blir åtgärdstiden för plogning en timme kortare i den lägsta underhållsklassen (III) och allt tunnare snöskikt bör vara bortplogat (underhållsklasserna II och III) mellan morgon och kväll. I det lägre trafikerade vägnätet kommer dock åtgärdstiderna fortfarande att vara långa, vilket betyder att dessa förbättringar fortsättningsvis inte innebär riksvägsnivå på byvägarna. Förbättring utlovas även för medellivligt trafikerade vägar när den förnyade underhållsklassen Ib tas i bruk i dessa entreprenader. Eftersom ordentliga snövintrar har blivit sällsynta, har det framförallt i kustregionerna funnits behov av att öka användningen av salt. Denna nya underhållsklass gör att uttryckligen halkbekämpningen åtnjuter bättre kvalitet under hela vintern.

Det beläggningsskadade landsvägsnätet är svårt att sköta även på vintern

I de österbottniska landskapen finns för tillfället 670 km väg i så dåligt skick att det inte längre är förnuftigt att lappa beläggningsskadorna. På dessa vägar förväntas att även nivån på vinterunderhållet kommer att väcka särskild missbelåtenhet. I praktiken har det konstaterats att beläggningar som är i dåligt skick och ojämna vägytor påverkar direkt också väganvändarnas förnöjsamhet med vinterunderhållet. När det problematiska vägavsnittet har reparerats, minskar antalet respons på vinterunderhållet ofta till en bråkdel. En jämn vägyta kan rengöras från snö avsevärt bättre än en ojämn. När vägen saknar hål, spår och andra sättningar samlas dessutom inte heller fukt och is på den. Tyvärr har mängden beläggningar i dåligt skick ökat på huvudvägarna under innevarande år på grund av historiskt liten finansiering.

Med stor sannolikhet för vintern med sig varierande och nyckfullt väglag på landsvägarna. När temperaturen varierar på båda sidorna av nollstrecket, kommer väglaget ofta att vara halt, och salt och sand kommer att gå åt. I dylika förhållanden uppstår dessutom beläggningsskador plötsligt och rikligt. Sannolikt kommer det även att falla isande hällregn som sköljer bort saltet och sanden från vägen såsom även plötsliga väderleksomslag från sträng köld till plusgrader. Trots bättre vinterunderhåll kommer överraskande och lokala väglagsförhållanden att förekomma även i framtiden. Även framöver bör väganvändarna vara försiktiga i vintertrafiken och komma ihåg att hålla rätt situationshastighet. Vintern kommer vi inte undan.

Entreprenadområdena för underhåll har också ändrats lite. I oktober har en del av vägarna i Kurikkaområdet övergått till underhållsentreprenaden för Kauhajoki och allt fler vägar i området av Storkyro ingår i entreprenadområdet för Seinäjoki i framtiden. Även de nordligaste delarna av Jakobstad har flyttats till underhållsentreprenaden för Karleby. Den nya vinterunderhållskartan inklusive entreprenadområdena finns här: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/talvihoito
(genvägar på högra sidan)

Mer information om bl.a. väglag och störningar i Trafikledsverkets trafikläget-tjänst: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Mer information:

Elina Granqvist
Väghållningsplanerare
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn  0295 027 970

 


Uppdaterad