Pressmeddelanden 2019

Restaureringarna av kräfthabitaten i Perho å är på slutrakan (Mellersta Österbotten)

Restaureringarna som syftar till att minska olägenheterna av regleringen i Perho å för kräfthushållningen fortsatte på nytt i september. I det omfattande projektet som påbörjades år 2016 lämnade objekten i huvudfåran på båda sidorna av bron längs Uleåborgsvägen (riksväg 8) i Karleby och i bifåran i Söderbacka ofullbordade. Målet är att de tekniska restaureringarna ska kunna finslipas under sommaren 2020. Efter detta fortsätter projektet med utplanteringar av kräftor.

I restaureringarna läggs stenmaterial av varierande storlek ut på de hårda bottnarna i åfåran och i sjögruppen i det mellersta loppet av ån. Mellanrummen och hålen mellan stenarna erbjuder skyddsplatser för olika stora kräftor. Stenkonstruktionerna utgör grupper eller ränder av sten som går ut från strandområdena tvärs mot fårans riktning. Stenkonstruktionerna läggs ut i vattnet så att annan användning av vattendraget inte störs. I samband med restaureringsarbetet kan material lösgöras i vattnet från åns botten och åvattnet kan tillfälligt bli grumligt.

Restaureringen av kräfthushållningen i Perho å är ett arbete som har ålagts av regionförvaltningsverket och NTM-centralen i Södra Österbotten.  Efter år 2004 har regleringen i Perho å och användningen av kraftverket i Kaitfors uppskattats störa möjligheterna att utveckla Perho ås nedre lopp. Enligt uppskattning har olägenheter inte orsakats tidigare, eftersom det förekom kräftpest i området då.

I projektområdet och i vissa andra bifåror har uppföljning av kräftor gjorts med hjälp av sump, varvid kräftornas överlevnad och eventuell förekomst av kräftsjukdomar har kartlagts. Uppföljningen har även gett information om var kräftorna kan planteras ut när restaureringen är klar. Inga sjukdomar observerades hos kräftorna. En plan om utplanteringen av kräftor har gjorts upp i samarbete med ägarna till vattenområdet och fiskerimyndigheten. De första utplanteringarna har gjorts i år i de områden som restaurerades i projektets inledningsskede. I projektet kommer sammanlagt över 30 000 kräftor att planteras ut.

Restaureringsobjekten har legat i Perho ås huvudfåra i området av Kattilakoski i Kaustby, sjögruppen i det mellersta loppet av ån i Kaustby och i Kronoby samt i huvudfåran i Kronoby och Karleby.  Stenarna har transporterats av Rauman Kone Oy, Hulden & Söner Ab och Ollqvist Gräv. Hulden & Söner Ab, Ollqvist Gräv, Ruoppaus Samppa Oy och KTK Kokkolan autoilijat Oy har varit grävmaskinsentreprenörer.

Mer information:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Seppälä, tfn 0295 027 932
  • Byggmästare Usko Lintinen, tfn 0295 027 872
  • Planerare Eero Mäenpää, tfn 040 830 5696

Foto från arbetsområde i Perho å
Foto: Från ett arbetsområde i Perho å.


Uppdaterad