Pressmeddelanden 2019

Skyddsområdet på Kimitoöns Purunpää-udd utvidgas (Egentliga Finland)

NTM-centralen har, med miljöministeriets godkännande, beviljat fredningsansökan för Purunpää-udden. Det nya beslutet om grundandet av ett privat skyddsområde 8.7.2019 ersätter det gamla beslutet från år 2002 och tillika utvidgas skyddsområdet med ca 100 ha METSO-område. Fridlysningsbestämmelserna på Purunpää Natura-området blir strängare, dvs. all verksamhet som kan knytas till ekonomiskt skogsbruk kommer att upphöra på området.

Söderlångvik gård, som ägs av föreningen Konstsamfundet r.f., vill bedriva ett mångsidigt skogsbruk, som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Genom att avstå från avverkningar på Purunpää-udden bidrar gården till ökad biologisk mångfald. 

Området har tidigare varit skyddat från byggande och Föreningen Konstsamfundet ser strängare fridlysningsbestämmelser som en naturlig fortsättning. Föreningen Konstsamfundet erhåller en ersättning på 615 300 euro för fredandet av gårdens markinnehav på Purunpää-udden. Summan ersätter det totala, nuvarande virkesförrådet på området.

Skyddsområdets namn kommer att vara Ölmos-Purunpää. Purunpääs fredade areal på ca 200 ha utgör en del av det totalt ca 590 ha stora området. Långsidan, strandlinjen vid Hammarsboda träsk och västra stranden av Långvik udden är liksom tidigare fredade från bebyggelse. Lundarna på Natura-området, som är en del av skyddsområdet, sköts liksom tidigare enligt en uppgjord skötselplan. Även på METSO-området finns lundar, ca 10 ha. Andra livsmiljöer på METSO-området är: Moskogar och torvmarker som är viktiga med tanke på biologisk mångfald och skogsbevuxna berg, stup och blockfält.

Söderlångvik gård är medveten om Purunpää uddens unika karaktär och naturvärden, som port till Skärgårdshavets nationalpark. Skogsskötsel i en sådan varierande skärgårdsterräng med särskilda naturvärden är krävande, vilket bidragit till fredningsbeslutet.

– Söderlångvik gård ser fram emot att kunna följa med det 200 hektar stora enhetliga området, som nu kommer att få utvecklas utan skoglig skötsel. Jakt och rekreation är fortfarande tillåtna på området, förklarar Söderlångvik gårds skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson.

Purunpää-udden präglas i hög grad av närheten till den yttre skärgården. På Purunpää övergår innerskärgården direkt till ytterskärgård, utan den normalt förekommande mellanskärgården. Detta bidrar till uddens unikt mångsidiga karaktär.

– Det är möjligt att vi i framtiden märker upp en stig längs med uddens strand. Området är mycket omtyckt bland naturvänner och upplevelsen på Purunpää kan hoppeligen kombineras med ett besök på gården. Café Vivans mötesutrymme kommer från och med nu att heta Kabinett Purunpää, berättar Söderlångvik gårds förvaltare Mikael Jensen.

Genom att freda Purunpää-udden höjer Söderlångvik gård sin skyddade skogsareal till över 3 % av skogsinnehavet. Fredningen har planerats väl och grundar sig på en naturinventering gjord år 2017-2018. I inventeringen kunde det bland annat konstateras att stammen av markhäckande fåglar, t.ex. tjäder och orre är betydelsefull. Detta återspeglas till Söderlångvik gårds effektiva jakt på mårdhund och mink.

Frågor besvaras av förvaltare Mikael Jensen, tel. 040-5531803
och skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson, tel. 044-7257570

I NTM-centralen överinspektör Leena Lehtomaa, tel, 0400-866 279

Söderlångvik gård är en del av Föreningen Konstsamfundet. Skogsbruket är en viktig del av gårdens verksamheter, tillsammans med äppelodling, café- och turismverksamhet, samt stuguthyrning. För tillfället genomgår karaktärsbyggnaden en renovering, som kommer att vara slutförd hösten 2020. Konstmuseet är således stängt under sommaren 2019 och 2020, medan gårdens övriga verksamheter fortsätter som normalt.

        


Uppdaterad