Pressmeddelanden 2019

Avgränsning och klassificering av grundvattenområdena i Korsnäs, Kristinestad, Lappajärvi och Vasa är färdig (landskapen i Österbotten)

Till de grundvattenområden, vars huvudsakliga förläggningskommun är Kristinestad eller Lappajärvi, var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information väsentlig för avgränsningen och klassificeringen under tiden 25.4–10.6.2019. Till de grundvattenområden, vars huvudsakliga förläggningskommun är Korsnäs eller Vasa, var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information väsentlig för avgränsningen och klassificeringen under tiden 28.6–30.8.2019. Efteråt har NTM-centralen gått igenom responsen och gett sitt bemötande.

I Korsnäs finns 3 grundvattenområden, som alla har klassificerats viktiga för vattenförsörjningen, dvs. grundvattenområden av klass 1. Delområdena på Boviksanden förenades till ett område, eftersom området är en sammanhängande hydrogeologisk helhet. Klassificeringen och avgränsningen av övriga områden ändrades inte. Två grundvattenområden togs bort ur klassificeringen. Grundvattenområdena i Korsnäs är till typen tunna delar av åsavsnitt eller mycket vattenledande strandavlagringar som har avlagrats på sluttningarna av morän- och bergsbackarna.

I Kristinestad finns 7 grundvattenområden, som alla har klassificerats viktiga för vattenförsörjningen, dvs. grundvattenområden av klass 1. Inga ändringar gjordes i klassificeringarna och avgränsningarna av grundvattenområdena, utan alla grundvattenområden förblir oförändrade. Alla grundvattenområden ligger i kommunens nordöstra-östra del förutom Kallträskinkangas, som ligger i kommunens södra del. Grundvattenområdena i Kristinestad är till typen delar av åsavsnitt eller strandavlagringar, där vattenledande sand eller grus har avlagrats på sluttningarna av morän- eller bergsbackar.

I Lappajärvi finns 9 grundvattenområden, som alla har klassificerats som viktiga för vattenförsörjningen, dvs. grundvattenområden av klass 1. Tre grundvattenområden togs ur klassificeringen och Västäränkki grundvattenområde blev en aning mindre. De flesta grundvattenområdena i Lappajärvi utgör förekomster i markens ytdel, såsom åsar och moränförekomster. Speciellt för Lappajärvi är borrbrunnarna som har anlagts i de djupa övergångszonerna i berggrunden, vilka har uppstått som en följd av meteoritnedslaget. Borrbrunnarna avger stora mängder grundvatten för användning.

I Vasa finns 3 grundvattenområden, av vilka Smedsby-Kapellbacken och Gamla Vasa har klassificerats som viktiga för vattenförsörjningen, dvs. grundvattenområden av klass 1. I klassificeringen förenades Perämurto grundvattenområde med Vedenoja grundvattenområde, eftersom området är en sammanhängande hydrogeologisk helhet. Grundvattenområdets norra del blev också en aning mindre och området klassificerades som övrigt grundvattenområde lämpligt för vattenförsörjning, dvs. grundvattenområde av klass 2. Grundvattenområdena i Vasa utgör smala åsavlagringar, som huvudsakligen ligger täckt av lera och silt i de lägsta punkterna i terrängen.

NTM-centralen i Södra Österbotten har uppdaterat de granskade klassificeringarna och gränsdragningarna i datasystemet för miljöskydd. NTM-centralen sparar också gräns- och klassificeringsändringarna i det riksomfattande datasystemet för miljöskydd och i det geografiska informationssystemet för grundvattenområden

Det geografiska informationsmaterialet är tillgängligt 26.11.2019. Ändringarna av grundvattenområdenas klassificering och gränser trädde i kraft 23.10.2019.

Grundvattenområdena inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden med avsikt på deras skyddsbehov och lämplighet för vattenförsörjning. I grundvattenområdena granskas samtidigt ekosystem som är beroende av grundvatten.

Enligt lagen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom grundvattenområden som Klass E, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Gränserna för grundvattenområdena dras upp och klassificeringen av dem görs på basis av bästa tillgängliga hydrogeologiska information. På så sätt kan NTM-centralen även senare kontrollera grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av ny hydrogeologisk information. Eventuella framtida ändringar i klassificeringen och gränsdragningen meddelas skilt och i form av ett nytt hörande.

Mer information:


Uppdaterad