Pressmeddelanden 2020

NTM-centralen i Österbotten bygger ett ekosystem för sysselsättningen - målet är att alla arbetsföra ska ha möjlighet till arbete (Österbotten)

Under våren 2020 har NTM-centralen i Österbotten börjat bygga ett ekosystem för skötsel av sysselsättningen. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. Tjänster för skötsel av sysselsättningen finns hos många olika instanser, t.ex. arbets- och näringsbyråns tjänster är endast en del av helheten. En gemensam nätverksliknande handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och är kostnadseffektiv ur såväl jobbsökarens som servicens perspektiv.

Coronakrisen sätter sina spår i arbetslösheten

Området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad. Coronaviruset och de restriktioner som införts på grund av det har ökat arbetslösheten och antalet permitterade avsevärt. För närvarande är antalet arbetslösa arbetssökande mer än 6600 fler än för ett år sedan. Österbottens NTM-centrals överdirektör Timo Saari och Vasas stadsdirektör Tomas Häyry är oroliga för att arbetsplatser inte nödvändigtvis kommer att besättas på samma sätt som tidigare även om coronakrisen lättar. Just nu är den rätta tidpunkten att söka övergripande gemensamma lösningar på de utmaningar som gäller sysselsättningen.

Sysselsättningen påverkas av många olika faktorer och ekonomisk tillväxt är inte ensam lösningen eftersom det också finns matchningsproblem. Regeringens mål för sysselsättningsgraden förutsätter att partiellt arbetsföra, svårsysselsatta, unga, äldre och personer med invandrarbakgrund deltar på arbetsmarknaden i större utsträckning. Målet är att i likhet med de övriga nordiska länderna rikta om arbetskraftspolitiken från passiv till aktiv och att rikta tjänsterna effektivare än för närvarande.

Bättre resultat genom samarbete

Flera olika instanser arbetar med att göra sina tjänster ännu effektivare. T.ex. i de kommunala sysselsättningsförsöken överförs en del av arbets- och näringsbyråns tjänster till kommunerna, men på området för NTM-centralen i Österbotten är det för närvarande bara Karleby stad som ansökt om att gå med i försöket. Sysselsättningsförsöken syftar till att på ett effektivare sätt än i nuläget främja att arbetslösa arbetssökande sysselsätts och vägleds till utbildning samt till att ta fram nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

Det finns också ett flertal projekt som fokuserar på skötsel av sysselsättningen. Inom arbets- och näringstjänsterna utförs strategiskt utvecklingsarbete samtidigt som privatsektorn utvecklar sin egen rekryteringsverksamhet. Saari konstaterar att det är problematiskt då det finns flera olika aktörer som erbjuder tjänster, men saknas ett strategiskt samarbete. NTM-centralen i Österbotten arbetar på en samarbetsmodell som ska betjäna såväl arbetsgivare som arbetssökande. Företagens behov identifieras proaktivt. Med kontinuerligt lärande svaras på behovet av att utveckla och uppdatera kompetensen i olika skeden av livet och karriären och arbets- och näringsbyråns utbildningstjänster stöder arbetssökandens jobbsökning och arbetsträning. Tjänster för personer som har svårare att få sysselsättning utvecklas tillsammans med FPA och ungdomstjänsterna får mer resurser och individuell service. Ekosystemet byggs upp mellan såväl kommunerna, staten, företagarorganisationerna, förbunden, FPA, tredje sektorns aktörer som församlingen. Saari berättar att tack vare den gemensamma handlingsmodellen faller arbetssökande inte utanför tjänsterna, utan omfattas ständigt av dem. Med hjälp av ett nära samarbete åstadkoms starka synergieffekter och livskraft i hela regionen.

Ytterligare upplysningar:
NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
Kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, tfn 0295 028 646


Uppdaterad