Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Österbotten fick landets bästa vitsord för sin verksamhet av intressentgrupperna (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Intressentgrupperna är mycket nöjda med Österbottens NTM-centrals och arbets- och näringsbyrås verksamhet och inflytande i regionen. I oktober genomfördes en elektronisk enkät som riktades till sammanlagt 15 NTM-centralers och arbets- och näringsbyråers intressentgrupper, såsom styrande ministerier och ämbetsverk samt serviceproducenter och myndighetspartner. Resultaten visar att NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna upplevs som viktiga regionala påverkare och som sakkunniga myndigheter som är bra på att samarbeta och lätta att närma sig. När det gäller NTM-centralerna gjordes undersökningen för femte gången, för arbets- och näringsbyråernas del gavs svar nu för första gången.

Nöjdheten med Österbottens NTM-centrals och arbets- och näringsbyrås verksamhet och deras olika delområden har förbättrats med avseende på alla svarsgrupper

De vitsord som intressentgrupperna gav NTM-centralerna i medeltal har förbättrats klart jämfört med undersökningen år 2017 och den övergripande nöjdheten steg till 4,01 (på skalan 1–5, 1 mycket dåligt, 5 mycket bra).  Det regionala samarbetet förefaller ha fördjupats ytterligare. I hela landet besvarades enkäten av 1 750 personer och svarsprocenten blev 29, vilket kan betraktas som relativt bra. Över nio av tio tillfrågade anser att samarbetet med den NTM-central som de hade utvärderat är mycket viktigt eller viktigt. Utvecklingsmöjligheter ses fortfarande i intressentgruppernas regionala nätverkande. Oro uttrycks över hur resurserna ska räcka till och hur verksamheten ska hållas enhetlig på riksplan. 

NTM-centralen i Österbotten på första plats i intressentgruppsundersökningen

NTM-centralen i Österbotten fick landets bästa resultat i intressentgruppsundersökningen. Intressentgrupperna var i sin helhet mycket nöjda med verksamheten (4,24) och vitsordet hade förbättrats med t.o.m. 0,45 från år 2017. Allt som allt fick ämbetsverket bäst vitsord inom 17 delområden av verksamheten (totalt 27) och låg högt uppe även inom de övriga delområdena. När det gällde bl.a. ämbetsverkets synlighet som regional aktör, inflytande i regionen, främjande av regionala ärenden på riksnivå och genomförande av nationell politik i regionen, sakkunskap och kundtillvändhet, enhetlighet i sina verksamhetssätt, effektivitet samt framgång inom det regionala utvecklingsarbetet hade NTM-centralen i Österbotten landets bästa nivå. NTM-centralen i Österbotten har lyckats särskilt väl, och bäst i landet, med att främja regionens livskraft, näringslivets framgång och befolkningens välbefinnande och ansågs ha den tydligaste rollen som regionutvecklare. Också i de styrande instansernas utvärdering fick NTM-centralen i Österbotten klart bättre resultat än tidigare och placerade sig bland topp tre i landet. Österbottens arbets- och näringsbyrå har också lyckats utmärkt med sin verksamhet, bl.a. vitsordet för nöjdheten med hur sysselsättningen sköts var bäst i landet.

Bild 1-2. Nöjdheten med Österbottens NTM-centrals och arbets- och näringsbyrås verksamhet

 

- Vi har lyckats utveckla vårt arbete, förnya våra värden och skapa en ny verksamhetskultur. Samarbetet syns på ett fint sätt i våra resultat och vi har nått upp till våra resultatmål väldigt väl. Jag tackar våra intressentgrupper och mina medarbetare för ett utmärkt arbete och samarbete, säger Marja-Riitta Vest, överdirektör för NTM-centralen i Österbotten.
 

Mediekontakt och intervjuförfrågningar:
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652, mirella.kivela@ntm-centralen.fi


Uppdaterad