Pressmeddelanden 2019

Många nya projekt restaurerar vattendrag i de österbottniska landskapen (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har i år beviljat understöd för 32 vattendragsprojekt. Antalet är betydligt större än tidigare år. Den största orsaken till att projektantalet har ökat är miljöministeriets nya program för effektiverat vattenskydd samt de separata anslag som vid budgetbehandlingen under hösten 2018 anvisades för vissa vattendragsprojekt. Fram till slutet av juni har vattendragsprojekt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten beviljats drygt 1,7 miljoner euro i understöd ur miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets anslag. Understödet är i genomsnitt ca 50 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att det i  de österbottniska landskapen sammanlagt kommer att användas över tre miljoner euro för projekt inom vattendragsrestaurering och andra vattendragsprojekt som inleds i år. Ytterligare är behandlingen av ett antal understödsansökningar ännu på hälft och NTM-centralen inväntar justeringar från sökandena.

Från anslaget som kommer via miljöministeriet för att främja vatten- och havsvården har 11 projekt i de österbottniska landskapen beviljats understöd som sammanlagt uppgår till 250 000 euro. De största understöden gick till restaureringen av Evijärvi (fortsättningsprojekt) 55 000 euro, restaureringen av Pääjärvi i Kauhava 47 500 euro samt främjandet av restaureringen av fågelvattnen i Kodesjärvi i Storå 28 000 euro.

Via miljöministeriets nya program för effektiverat vattenskydd har hittills 11 projekt beviljats sammanlagt 318 000 euro. Det största understödet (86 000 euro) går till Österbottens vatten och miljö rf:s projekt Vedet kuntoon ja tutuiksi (VETO), som främjar vattenskyddet och stöder lokala vattenrestaurerare i Perho ås och Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde. De näststörsta understöden av detta anslag riktas till restaureringen av Alavudenjärvi (fortsättningsprojekt) 50 000 euro, restaureringen av Housunjärvi i Töysä 40 000 euro, restaureringen av forsområdet i Iivarinkylä i Storå 35 000 euro och restaureringen av Pieni Kakspuoloinen i Alavo 30 000 euro.  

Ur anslaget för att främja vatten- och fiskerihushållning som fås via jord- och skogsbruksministeriet har 10 projekt beviljats drygt 1 100 000 euro i understöd. Det allra största understödet (500 000 euro) riktas till Kalettomanlahti mångfunktionella kanal och fiskväg som byggs förbi dammen i Niska mellan Lappajärvi och Välijoki.  Det näststörsta stödet går till restaureringen av Menkijärvi i Alajärvi. Totalt uppgår understödet till 380 000 euro. Mottagare av det tredje största understödet är projektet för översvämningsskydd i nedre loppet av Kainastonjoki. Projektet är på slutrakan och beviljades drygt 200 000 euro i tilläggsfinansiering.

I år pågår exceptionellt många vattendragsprojekt i Södra Österbotten och särskilt i den s.k. Järviseuturegionen, där man bygger Kalettomanlahti mångfunktionella kanal och fiskväg, restaurerar Evijärvi, Ojajärvi och vikarna i Lappajärvi samt anlägger en mångfunktionell våtmark i södra delen av Sääksjärvi. I Österbotten understöds restaureringen av Rekijärvi och Kronoby kanal i Kronoby, restaureringen av fågelvattnen i Blomträsket i Kristinestad samt avlägsnandet av vattenväxter i havsviken i Sommarösund i Korsholm. Från Mellersta Österbotten kom väldigt få ansökningar om understöd, men VETO-rådgivningsprojektet (Vedet kuntoon ja tutuiksi) som inleds kommer att främja uppkomsten av nya restaureringsprojekt. I år har fler projekt beviljats understöd, men projekten avviker också delvis från tidigare år när det gäller innehållet. Största delen av projekten är inriktade på grunda, eutrofierade sjöar, men som nya restaureringsobjekt bland ansökningarna fanns i år även två restaureringar av fågelvatten och tre restaureringar av åfåror.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Vattenvårdsexpert Leena Nikolajev-Wikström, tfn 0295 027 726
  • Vattenhushållningsexpert Erika Raitalampi, tfn 0295 028 027

Uppdaterad