Pressmeddelanden 2018

Landskapsplanen för Östersundom tryggar inte naturvärdena i Naturaområdet och anvisar inte tillräckligt med rekreationsområden (Nyland)

Det vore möjligt att samordna naturvärdena i Naturaområdet i Östersundom med byggandet av det planerade bostadsområdet.  Den av Nylands landskapsfullmäktige godkända landskapsplanen strider emellertid både mot naturvårdslagen och mot markanvändnings- och bygglagen eftersom genomförandet av planen avsevärt försämrar naturvärdena i Naturaområdet.

NTM-centralen har i egenskap av den myndighet som övervakar lagen anfört besvär om landskapsplanen för Östersundom hos Helsingfors förvaltningsdomstol. NTM-centralen har till uppgift att övervaka att sådana ärenden som har verkningar som är riksomfattande och betydande på landskapsnivå beaktas vid planläggningen, byggandet och annan områdesanvändning. Bostadsområdet i Östersundom, som planeras för upp till 100 000 invånare, har så omfattande konsekvenser att markanvändningen i hela området bör avgöras på landskapsplanenivå.

Till följd av tillväxten i folkmängden kommer rekreationsbruket att öka kraftigt i de omgivande områdena. Planen tillåter omfattande byggande även i närheten av Naturaområdet. Utredningar har visat att en ökning av rekreationsbruket har konsekvenser som avsevärt försämrar naturvärdena i Naturaområdet. Enligt naturvårdslagen får myndigheten inte godkänna en sådan plan.

Landskapsplanen borde ha haft planbestämmelser som styr rekreationsbruket och minimerar konsekvenserna. På samma gång borde landskapsplanen ha säkerställt att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för invånarnas rekreation. De beteckningar som planen nu har för området vid Sundberg-Kasaberget och Husö lämnar framtiden i Östersundom öppen.

NTM-centralen har redan tidigare framfört att största delen av ovan nämnda område borde betecknas för rekreationsbruk, varvid man också kan dämpa trycket på användningen av Naturaområdet. Sundberg, som ligger i bostadsområdets omedelbara närhet, borde betecknas som skyddsområde, eftersom det endast i ett skyddsområde är möjligt att begränsa möjligheterna att röra sig i området i syfte att skydda det känsliga fågelbeståndet.

Hela området vid Sundberg-Kasaberget och Husö samt Naturaområdet utgör tillsammans en ekologisk helhet. Naturvärdena tryggas om hela området i huvudsak bevaras obebyggt. Havsvikarna, strandängarna vid dem och de närliggande åkrarna är viktiga häcknings- och rastplatser för sjöfåglar och vadare.

Mer information:


Uppdaterad