Pressmeddelanden 2018

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken i Vasa (Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Skanska Infra Oy har 12.6.2018 undertecknat entreprenadavtalet för förbättringen av landsväg 724 vid Metviken i Vasa. Entreprenadpriset är 11,8 miljoner euro.

Skanska Infra Oy påbörjar byggarbetet i månadsskiftet juni-juli. Projektet omfattar förbättring av landsväg 724 vid Metviken och Brändövägens korsning. Landsvägen breddas så att den får fyra filer på en sträcka av ca 1,5 kilometer och i anslutningen till Brändövägen byggs en planskild anslutning. I entreprenaden förbättras också de lätta trafikförbindelserna och bullerskydd kommer att byggas.

Byggarbetet börjar med att avlägsna träd och området röjs, efter vilket omvägar byggs vid Brändövägens viadukt. Omvägen tas i bruk i månadsskiftet juli-augusti, efter vilket arbetet inleds med att bygga viadukten i korsningen. Under tiden som bron byggs är Brändövägens korsning stängd för trafik från Gerbyvägens håll och trafiken leds då via anslutningen i Dragnäsbäck. Brändövägens viadukt öppnas för trafik sommaren 2019. Den lätta trafiken får också tillfälliga arrangemang i området av Brändövägens viadukt.

Vasa stad öppnar Pohjolagatan för trafik 23.7.2018 och trafiken längs Gerbyvägen kan också använda den.

Arbetet under år 2018 omfattar även byggande av en viadukt för den lätta trafiken i Dragnäsbäck och underfart för Brändövägen.

Efter att Brändövägens viadukt har tagits i bruk, förnyas Bofinkens gång- och cykeltunnel. Under tiden som gång- och cykeltunneln byggs leds den lätta trafiken över Alskatvägen vid Brändövägens viadukt.

Projektet blir huvudsakligen färdigt under hösten 2019. Finslipningsarbeten görs även följande år och projektet är i sin helhet färdigt i september 2020.

Projektets totala kostnadsberäkning är ca 14 miljoner euro och inkluderar bl.a. planerings- och byggkostnader samt kostnader för att flytta ledningar och anordningar som andra aktörer äger. NTM-centralens andel av kostnaderna är 51 % och Vasa stads andel 49 %.

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken hör till den nuvarande regeringens tilläggsfinansieringsobjekt inom ramen för basväghållningen. Finansieringen riktas till att förbättra landsvägar, järnvägar och privata vägar och för att stöda trafikprojekt i stadsregioner. I beredningen av programmet har stödjande av stadsregionernas tillväxt, näringslivets och arbetsplatstrafikens behov samt trafiksäkerhet prioriterats.

Vi hoppas att väganvändarna har tålamod när de rör sig i arbetsplatsområdet.

Mer information:

  • Janne Ponsimaa, projektchef, NTM-centralen, tfn 0295 027 746
  • Jan-Ove Ingo, byggnadschef, Vasa stad, tfn 0400 692 007
  • Timo Kujanpää, projektchef, Skanska Infra Oy, tfn 050 544 7110

Bilagor    

                             Bilaga 1. översiktskarta för projektet
                             Bilaga 2. 1. omvägar och trafikarrangemang i skede 1


Uppdaterad