Pressmeddelanden 2019

Tillståndet i Sydvästra Finlands grundvatten är hotat - NTM-centralen i Egentliga Finland främjar skyddet av grundvatten genom flera åtgärder (Egentliga Finland, Satakunta)

I Sydvästra Finland finns 256 grundvattenområden, varav 46 har klassificerats som riskområden. Efter den förra bedömningen av tillståndet (2013) har en del riskområden tillkommit. Dessutom finns det inte tillräcklig information om vattenkvaliteten på 16 grundvattenområden i Sydvästra Finland för att tillståndet eller riskerna ska kunna bedömas, trots att det på områdena förekommer eller har förekommit verksamhet som hotar grundvattnets tillstånd. NTM-centralen i Egentliga Finland har uppdaterat klassificeringen av grundvattnens tillstånd inför planeringen av åtgärderna för den tredje vattenvårdsperioden 2016–2021. Klassificeringen av grundvattnen ingår i processen för att planera vattenvården i hela EU.

Hushållsvatten tas även från riskområden

Bland annat förorenade markområden, vinterunderhållet av vägar, industriområden, jordbruk och husdjursskötsel utgör risker för grundvattnets tillstånd. Orsaken till att ett område har klassificerats som ett riskområde har främst varit hög kloridhalt på grund av halkbekämpning eller att man funnit bekämpningsmedel i grundvattnet. I grundvattnet har dessutom metaller, lösningsmedel, oljekolväten, bensintillsatser och rester av sprängämnen påträffats. På en del områden har skadliga ämnen påträffats i grundvattnet som en följd av flera olika aktiviteter.

Trots riskerna kan grundvattnet användas för vattenförsörjningen på nästan alla riskområden. Vattenverken och hälsoskyddsmyndigheterna ansvarar för att vattnet som distribueras till konsumenterna alltid uppfyller kvalitetskraven för hushållsvatten.

Fem grundvattenområden i dåligt tillstånd

Grundvattnets tillstånd bedöms utifrån både kemisk och kvantitativ status. Klassificeringen av grundvattnets tillstånd baseras på de miljökvalitetsnormer för grundvatten som finns i vattenvårdsförordningens samt bedömningar av hur skadliga ämnen som påträffats påverkar miljön och vattenförsörjningen.

I Sydvästra Finland är den kemiska statusen dålig på fem grundvattenområden. Den dåliga kemiska statusen orsakas av bekämpningsmedel, höga kloridhalter, lösningsmedel och tungmetaller. På största delen av de här områdena har man varit tvungen att avbryta eller begränsa vattentäkten. Åtgärder ska planeras särskilt för dessa områden så att man uppnår ett gott grundvattentillstånd år 2021.

Skyddsplaner och alternativa halkbekämpningsmedel

I Sydvästra Finland är 90 procent av vattnet som vattentjänstverken distribuerar grundvatten eller konstgjort grundvatten. Därför målet är att bevara en god grundvattenkvalitet långt in i framtiden. Det förebyggande skyddet av grundvattnet är viktigt, eftersom det är besvärligt och dyrt att rena förorenat grundvatten.

De senaste åren har man förbättrat grundvattenskyddet och hanteringen av risker i samband med grundvattnet genom att främja utarbetandet av skyddsplaner för grundvattenområden. Skyddsplanerna används som handledning vid planläggning, myndighetstillsyn och behandling av tillståndsansökningar. I skyddsplanen utreds grundvattenförhållandena och riskerna i området samt ges rekommendationer för hur man ska hantera riskerna, förbättra uppföljningen och ha beredskap inför skador.

Kommunerna har haft möjlighet att ansöka om understöd från miljöministeriet för att utarbeta skyddsplaner eller uppdatera gamla skyddsplaner. I Sydvästra Finland beviljades i år understöd till Kimito, Lundo, Pöytyä, Koskis, Aura och S:t Mårtens kommuner och Somero stad. Karvia kommun har ansökt om understöd för nästa år. Tillsvidare har skyddsplaner utarbetats för ungefär 80 procent av de viktiga grundvattenområdena i Egentliga Finland och Satakunta. Planer och uppdaterade planer behövs främst för riskområden och grundvattenområden vars tillstånd är dåligt. För att minimera hoten mot grundvattnen är det framöver mycket viktigt att se till att genomföra de skyddsåtgärder för grundvattnen som presenteras i skyddsplanerna. Man måste också ta större hänsyn till grundvattenområdena när markanvändningen planeras.

NTM-centralen i Egentliga Finland har börjat använda en miljövänligare halkbekämpningsmetod på fyra vägavsnitt som ligger på grundvattenområden i Pemar, Sagu och Letala. Natriumklorid, som traditionellt har använts i halkbekämpningen, ersätts med kaliumformiat. Kaliumformiat är mindre skadligt och bryts ner till koldioxid och vatten. Kaliumformiat är nästan lika effektivt som natriumklorid i halkbekämpningen men tio gånger dyrare, vilket begränsar mer omfattande användning. Att bygga grundvattenskydd är den mest effektiva metoden för att skydda grundvattenområden, men separat finansiering för att bygga skydd har inte beviljats. Under de senaste åren har grundvattenskydd främst byggts i samband med större vägprojekt. Kaliumformiat är alltså en alternativ metod för att minska miljöbelastningen.

Mer information:

grundvattenexpert Maria Mäkinen, tfn 0295 022 913

För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning (Pressmeddelande 17.12.2019 /Miljöministeriet)


Uppdaterad