Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten fortsätter att minska på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

I slutet av oktober fanns det sammanlagt 6 550 arbetslösa arbetssökande vid Österbottens arbets- och näringsbyrå. Det är 156 färre än för ett år sedan. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 127 personer. På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften lägst i Fastlandsfinland (5,7 %). Motsvarande andel för hela landet är 8,6 %.

Långtidsarbetslösheten och antalet personer som varit arbetslösa över två år minskar också. Däremot har minskningen av ungdomsarbetslösheten upphört. I oktober deltog sammanlagt 4994 personer i sysselsättningsfrämjande service.  I oktober anmäldes något färre nya lediga jobb än året innan. Antalet nya lediga jobb ökade kvantitativt sett mest inom yrkesgruppen byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare.

Sysselsättningsförsöken syftar till att effektivare främja sysselsättningen för arbetslösa arbetssökande

Våren 2020 inleder arbets- och näringsministeriet kommunförsök som gäller sysselsättningen. På NTM-centralens område har en enskild kommun eller flera kommuner tillsammans kunnat söka till försöket om antalet invånare i de kommuner som deltar i försöket är minst 30 000 sammanlagt. På Österbottens NTM-centrals område har Karleby lämnat in ansökan.

Sysselsättningsförsöken syftar till att på ett effektivare sätt än i nuläget främja att arbetslösa arbetssökande sysselsätts och vägleds till utbildning samt till att ta fram nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. I försöken utvecklas sådana sysselsättningsfrämjande tjänster och servicemodeller för arbetssökande som bättre än i nuläget kan identifiera och lösa kundernas individuella servicebehov, hinder för sysselsättning samt kompetensutvecklingsbehov. På NTM-centralens område berör försöket en del av arbets- och näringsbyråns jobbsökarkunder.

- För kommunförsökens del fortsätter planeringen och förhandlingarna också efter ansökningstidens utgång medan ansökningarna behandlas. Diskussioner förs åtminstone om vilka resurser det finns för försöken och hur försöken ska genomföras i praktiken. Beslut om vilka försöksprojekt som i slutändan godkänns fattas av arbets- och näringsministeriet före utgången av året, berättar Österbottens arbets- och näringsbyrås direktör Mika Palosaari.

- I sitt gemensamma utvecklingsarbete har NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå också satt tydlig fokus på att höja sysselsättningen i området och erbjuda effektiv service som utgår från kundernas behov, tillägger Palosaari.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Mediekontakt och intervjuförfrågan:
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652, mirella.kivela@ntm-centralen.fi

 


Uppdaterad