Pressmeddelanden 2019

Den nya anslutningen till Fårholmens bostadsområde byggs i Jakobstad (Österbotten)

Staden Jakobstad genomför anslutningsarrangemang till Jakobstads omfartsväg (landsväg 749) vid Fårholmen för det nya bostadsområdet. Inom ramen för byggnadsentreprenaden byggs en kanaliserad anslutning till landsvägen, bullerskärmning på landsvägens västra sida, gång- och cykelvägar som hänför sig till projektet samt en enskild väg.

Orsaken till projektet är att utbyggnaden av området enligt staden Jakobstads nya detaljplan för Fårholmen påbörjas. Med tanke på smidigheten i trafiken och trafiksäkerheten genomförs detaljplaneområdets anslutning till landsvägen som en kanaliserad anslutning vid den nya gatan (Fladdermusvägen). Byggprojektet som gäller anslutningen stödjer utvecklingen av markanvändningen i området.

Inom ramen för entreprenaden skärs två gamla anslutningar till landsvägen av. I samband med kanaliseringen av anslutningen får landsvägen trafiköar och för trafiken söderifrån som svänger av mot Fårholmen byggs en avvikningsfil till vänster. Den nuvarande gång- och cykelvägen på landsvägens östra sida flyttas längre ut från huvudvägen på en sträcka av cirka 0,4 kilometer och samtidigt byggs en ny gång- och cykelväg väster om landsvägen. Den nya gång- och cykelvägen blir cirka 0,13 kilometer. Landsvägen får ett nytt övergångsställe med trafiköar, två nya busshållplatser och en ny enskild trafikförbindelse på cirka 0,2 kilometer. Mellan det nya bostadsområdet och landsvägen byggs ett cirka 80 meter långt bullerplank.

Mellan det nya bostadsområdet och huvudvägen byggs en cirka 310 meter lång bullervall söder om den nya Fladdermusvägens anslutning. Den bullervall norr om Fladdermusvägens anslutning som presenterats i planen genomförs inte i detta skede, eftersom Fårholmens bostadsområde ännu inte byggs ut i den riktningen. Bullervallen i norr genomförs samtidigt som gatunätet och infrastrukturen för det nya området på Fårholmen byggs i samband med att området tas i bruk.

Staden Jakobstad svarar för kostnaderna för gatuanslutningen medan NTM-centralen är byggherre för entreprenaden. Övervakningskonsult för entreprenaden är Ramboll CM Oy. Entreprenör är Oteran Oy. Entreprenadpriset är cirka 580 000 euro. Byggnadsentreprenaden är färdig i slutet av 2019.

 

För närmare upplysningar kontakta

NTM-centralen

  • fr.o.m. 5.8: Veijo Rajamäki, 040 530 7539
  • fr.o.m. 29.7: Janne Ponsimaa, 040 774 6425

Entreprenören, Oteran Oy

  • Sami Palo, 040 755 2612

Uppdaterad