Pressmeddelanden 2019

Åtgärder för översvämningsskydd behövs i nedre loppet av Kyro älv och i mynningsområdet (Österbotten)

För att minska översvämningsproblemen i nedre loppet av Kyro älv och i deltaområdet har man under åren 2016–2019 sökt lösningar i en arbetsgrupp på bred bas. Arbetsgruppen har också berett skötsel- och användnings­planen för Naturaområdet som ligger i deltaområdet. En utredning över eventuella alternativa åtgärder för översväm­ningsskydd har nu färdigställts och i den beaktas responsen från samrådet som ordnades i slutet av förra året. Arbetsgruppen som koordinerat utredningarna ansåg det vara viktigt att man även i fortsättningen satsar på att förebygga isproppar, följer anvisningar om lägsta bygghöjder samt underhåller konstruktionerna för översvämningsskydd i älvens nedre lopp. Nya åtgärder som man vill utreda vidare är särskilt slåtter och röjning i översvämningsskyddssyfte samt muddringar.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att NTM-centralen även i fortsättningen genomför issågningar på våren i nedre loppet av Kyro älv och i deltaområdet för att försöka förebygga att det uppstår isproppar. Om det byggs i närheten av deltaområdet ska olika översvämningssituationer beaktas. När det gäller lägsta bygghöjder ska översvämningar på grund av havsvatten, vattendrags- och dagvattenflöden samt isproppar beaktas. Även i fortsättningen bör konstruktionerna för översvämningsskydd i nedre loppet av Kyro älv hållas i gott skick.

Slåtter av vattenväxter och röjning av strandskogar i översvämningsskyddssyfte vid Björnholmen är viktiga nya medel för att sköta det igenvuxna landskapet och förbättra strömningen för flödesvatten. Genom att gallra de tätaste växtbestånden kan man också förstora vattenområdet samt förbättra levnadsförhållandena för fiskar och fåglar. För att uppnå bästa slutresultat vore det bra att genomföra slåttern så mångsidigt som möjligt och under flera år efter varandra. Muddringen i Mittigrund och söder om Björnholmen upplevs vara ett viktigt alternativ för att underlätta situationen med översvämningar som beror på isproppar. Muddring fodrar en mer detaljerad plan och tillstånd enligt vattenlagen. Att kartlägga nya vägar för att leda vatten understöds också. Till exempel i Matilotsundet skulle det vara möjligt att skapa en ny översvämningsfåra för situationer med isproppar, förutsatt att spridningen av vatten till Skånkholmen hindras.

Arbetsgruppen består av representanter för Korsholms kommun, Vörå kommun, Kvarkens fiskeområde, vattenområdets ägare, invallningsbolagen, jordbruksproducenternas förbund ÖSP, ornitologiska och naturvetenskapliga föreningar, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Forststyrelsen, Geologiska forskningscentralen (GTK), Österbottens förbund, Finlands viltcentral samt NTM-centralerna i Egentliga Finland och Södra Österbotten. Ett separat pressmeddelande har gjorts över Natura 2000-områdets skötsel- och användningsplan, som beretts i arbetsgruppen.

Mer information ges:

  • Olav Jern, arbetsgruppens ordförande, tfn 044 320 6567
  • Fredrik Hagberg, representant för invallningsföretaget i Kyro älvs nedre lopp, tfn 040 749 9091
  • Liisa Maria Rautio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 919
  • Suvi Saarniaho-Uitto, NTM-centralen i Södra Österbotten, arbetsgruppens sekreterare, tfn 0295 027 926

Uppdaterad