Pressmeddelanden 2019

Torkan påverkar fortsättningsvis vattendragen i Österbotten (landskapen i Österbotten)

Vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten är mycket liten. Till exempel i Lappo å var vattenföringen i Keppo i början av augusti endast knappa 3 m3/s, vilket är bara en sjättedel av genomsnittet för tidpunkten. I sjöarna är vattenståndet i huvudsak ca 10–50 cm lägre än genomsnittet för tidpunkten. 

Den nuvarande vattensituationen är en följd av sommarens ringa nederbörd. I de österbottniska landskapen var regnmängden i juni i år till och med mindre än i juni 2018 och i juli regnade det ungefär lika litet som i juli 2018. Nederbörden har varit liten även i början av augusti.

Då vattenföringen i åarna är liten och vattenståndet i sjöarna låg, försämras livsbetingelserna för vattenlevande organismer, speciellt fiskar. Dessutom försvåras rekreationsbruket av vattendrag. Låg vattenföring i åarna minskar även elproduktionen i vattenkraftverken i området samt försvårar användningen av vattendrag som råvattenkälla.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021
  • Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Uppdaterad